Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Az ügyvédi tevékenységet érintő bírósági gyakorlat

Az alábbiakban néhány, az ügyvédi tevékenységet érintő bírósági eseti döntést teszünk közzé. [Forrás: Complex Jogtár 2010].

 

 

 

Legfelsőbb Bírósági döntések

  

 

LB-H-BJ-2008-45.

Azzal, hogy az ügyvéd az ügyvédi ellenjegyzés szabályait megszegve a felek távollétében jegyzi ellen a jogügyletet tartalmazó okiratot, amely tudtán kívül hamis adatokat tartalmaz, a gondatlanságból elkövetett intellektuális közokirat-hamisítás vétségét valósítja meg.

 

LB-H-GJ-2007-9.

I. A per vitelére szóló meghatalmazás esetében a megbízás teljesítésére és ezáltal a megbízási jogviszony megszűnésére a végrehajtási eljárás befejezésével kerül sor, az ezt megelőzően szükséges percselekmények megtételére az ügyvéd a megbízó külön rendelkezése nélkül is jogosult.

 

LB-H-KJ-2007-211.

A közigazgatási határozat elleni fellebbezési eljárásban való képviseletre felhatalmazó meghatalmazás azzal is megszűnik, ha a közigazgatási szerv a határozatot saját hatáskörben visszavonja és nem kerül sor a fellebbezési eljárás lefolytatására.

 

LB-H-KJ-2007-305.

I. Az ügylet megkötésénél ügyvédi minőségében jelen lévő, az okiratot szerkesztő ügyvédet az a tény, hogy az okiratot nem ellenjegyző ügyvédként, hanem tanúként írta alá, nem mentesíti - mint ügyvédet - a rá vonatkozó foglalkozási, szakmai szabályok betartása alól.

 

LB-H-KJ-2008-431.

A bíróság nem követ el eljárási szabálysértést, ha a fél által megbízott és meghatalmazott jogi képviselők közül csak az egyik jogi képviselőt idézi a tárgyalásra, feltéve, hogy e tekintetben a jogi képviselők meghatalmazásaiból semmilyen korlátozás vagy feladatmegosztás nem tűnik ki.

 

LB-H-KJ-2008-458.

I. Az ügyvédi iroda tagjának a kizárását megalapozó fontos oknak minősül az, ha a tag azáltal, hogy az ügyvédi iroda felé a rezsiköltségek viselésére vonatkozó kötelezettségének éveken keresztül nem tesz megfelelően eleget, súlyosan veszélyezteti az iroda tevékenységét.

 

LB-H-PJ-2007-113.

I. A pártfogó ügyvéd akkor tesz eleget a lelkiismeretes eljárásra vonatkozó ügyvédi kötelezettségének, ha tájékoztatja az ügyfelet a felülvizsgálati kérelem megalapozottságával kapcsolatos eltérő jogi álláspontjáról, és ha az ügyfél a kérelmet változatlanul fenntartja, ellátja a pártfogó ügyvédi teendőket.

 

 

LB-H-PJ-2007-73.

Az okiratszerkesztő ügyvéd kártérítési felelősségét megalapozhatja az, ha az ügyfeleit nem tájékoztatja arról, hogy a gyámhatóság milyen jogszabályi rendelkezésekre tekintettel és milyen feltételekkel adhat hozzájárulást a kiskorú ingatlantulajdonának adásvétel útján történő átruházásához, és nyomatékosan nem hívja fel az ügyfelek figyelmét arra, hogy az érdekeiket a vételár ügyvédi letétbehelyezésével biztosíthatják.

 

LB-H-PJ-2007-90.

I. Az ingatlan adásvételi szerződés érvényességének nem jogszabályi követelménye az, hogy az ügyvéd előtt történjen az aláírás, a törvénynek megfelelő ügyvédi ellenjegyzés csak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges.

 

LB-H-PJ-2008-103.

Az okirat ellenjegyzésével az ügyvéd bizonyítja, hogy az okirat a felek kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak megfelel, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne más módon bizonyítani azt, hogy az okirat tartalma nem egyezik a felek tényleges akaratával.

 

LB-H-PJ-2008-118.

I. Az ügyvédi megbízást - a tanácsadás esetét kivéve - írásba kell foglalni. Az írásbafoglalás elmaradása a megbízás érvényességét nem érinti, de ilyen esetben a megbízás tartalmának a bizonyítása a megbízottat terheli. Ilyen esetben a jogviszony létrejöttét a külső hatóságok felé a meghatalmazás igazolja.

 

LB-H-PJ-2008-128.

A megbízás alapján az ügyvédnek az ügyfele és az ügyfelével szerződéses jogviszonyban álló pénzintézet nyilatkozatai közötti eltérés tisztázása érdekében mindent meg kell tennie, és nem veheti alapul a pénzintézet nyilatkozatát anélkül, hogy meggyőződne az eltérés okáról.

 

LB-H-PJ-2008-13.

Az ügyvéd által fogalmazott, mindkét fél által aláírt okirat, amely az ügyfél igényének az érvényesítése érdekében való eljárásra és képviseletre hatalmazza meg az ügyvédet, - tartalma szerint - kétoldalú jogügyletet tartalmaz.

 

 

 

LB-H-PJ-2008-173.

Az okiratszerkesztő ügyvéd kártérítési felelősségét megalapozhatja az, ha ügyfeleit nem tájékoztatja megfelelő módon a vagyonszerzéssel kapcsolatos illetékfizetési kötelezettségről, feltéve, hogy ügyfelei a jogügyletet megfelelő tájékoztatás mellett eltérő tartalommal kötötték volna meg oly módon, hogy illetékfizetési kötelezettség egyáltalán ne keletkezzen vagy csak alacsonyabb összegben.

 

 

LB-H-PJ-2008-21.

Nem állapítható meg az okozati összefüggés a jogorvoslati kérelem előterjesztésére nyitva álló határidőt elmulasztó ügyvéd szerződésszegő magatartása és az ügyfél által a jogorvoslati eljárás elmaradásából származtatott kár között, mivel nem lehet megállapítani, hogy a jogorvoslati kérelem időben történő előterjesztése esetén a jogorvoslatot elbíráló bíróság miként döntött volna.

 

LB-H-PJ-2008-280.

I. A teljes bizonyítóerejű magánokirattal szemben az ügyvédet terheli annak a bizonyítása, hogy az okiratba foglalt ügyvédi letéti szerződés nem jött létre vagy - színleltség miatt - érvénytelen.

 

LB-H-PJ-2008-31.

Nem állapítható meg az ügyfél károsodása az ügyvéd által előterjeszteni elmulasztott jogorvoslati kérelem esetén, mivel csak feltételezhető, hogy a bíróság a jogorvoslati eljárásban a jogerős ítélettől eltérő tartalmú határozatot hozott volna.

 

LB-H-PJ-2008-39.

A megbízás ellenére a kártérítési kereset megindítását elmulasztó ügyvéd megsérti ugyan a megbízási szerződést, de kártérítési felelőssége az okozati összefüggés hiányában nem állapítható meg azért a kárért, amit az ügyfél a kártérítési keresettel kívánt volna érvényesíteni.

 

 

LB-H-PJ-2008-9.

I. A hamis meghatalmazást készítő és felhasználó, bűncselekményt elkövető személlyel közösen, egyetemlegesen felel az az ügyvéd, aki anélkül, hogy a meghatalmazó ügyleti akaratáról meggyőződött volna, a meghatalmazást a meghatalmazó távollétében jegyezte ellen, és gondatlan eljárásával maga is hozzájárult ahhoz, hogy harmadik személyt a hamis meghatalmazás folytán kár érjen.

 

LB-H-PJ-2008-97.

I. Az ingatlan-nyilvántartás és a cégnyilvántartás irataiban az okriatszerkesztő és képviseletet ellátó ügyvéd nevét tartalmazó adat attól függetlenül személyes adatnak minősül, hogy az a felperes ügyvédi tevékenysége eredményeként vált a nyilvántartásokban is szereplő adattá.

 

Ítélőtáblai döntések

 

 

 

DIT-H-PJ-2007-40.

I. A perbeli képviseletet ellátó ügyvéd nem követ el szerződésszegést, ha a megbízóval történő kapcsolatfelvétel hiányában is fellebbezést terjeszt elő az elsőfokú ítélet ellen, feltéve, hogy a körülmények alapján megalapozottan következtethetett arra, hogy az a megbízó érdekeit szolgálja, és azzal egyébként a megbízó is egyetértene.

 

DIT-H-PJ-2008-59.

I. A bíróság a perbeli meghatalmazás szabályszerűségét az eljárás egész tartama alatt köteles hivatalból vizsgálni annak a megállapítása érdekében, hogy a jogi képviselőt megilleti-e a fél képviseleti joga, vagyis a fél nevében jogcselekményeket végezhet-e.

 

 

DIT-H-PJ-2008-79.

I. A jogváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló kérelem benyújtására előírt határidő csak az érvényes és hatályos szerződések alapján bekövetkező jogváltozásokra vonatkozik, ennek megfelelően a hamis ingatlan adásvételi szerződés alapján a bejegyzési kérelem benyújtását elmulasztó ügyvéd felelőssége nem állapítható meg a kérelem benyújtásának elmaradásával esetlegesen összefüggő károkért.

 

 

FIT-H-GJ-2007-103.

Az ügyvéd feladata, hogy ügyfelét jogai érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez hozzásegítse, ennek alapján a jogi képviselőtől mindenkor elvárható, hogy akadályoztatása esetén is megfelelően gondoskodjon ügyeinek viteléről, szükség esetén helyettes közreműködésével is, és ügyfelét az ügy minden lényeges fejleményéről megfelelően és kellő időben tájékoztassa.

 

FIT-H-GJ-2007-112.

Együttműködési kötelezettsége körében az elővásárlásra jogosulttól abban az esetben is elvárható, hogy az elővásárlási jog gyakorlására való felhívásra közölje, gyakorolni kívánja-e az elővásárlási jogát, ha az ügyvéd útján megküldött felhívás mellől hiányolja az ügyvédi meghatalmazást.

 

 

 

FIT-H-GJ-2007-2.

I. Az ügyvédi megbízási szerződést - a tanácsadás kivételével - írásba kell foglalni. A szerződés írásba foglalásának elmulasztása a szerződés érvényességét nem érinti, de ebben az esetben a megbízás tartalmának bizonyítása a megbízottat terheli.

 

 

FIT-H-GJ-2008-131.

I. Ha a megbízási jogviszony alanya az ügyvédi iroda, az olyan kárért, amely az iroda tagja által a megbízás keretében végzett ügyintézéssel összefüggésben keletkezett, az ügyvédi iroda felel. A kárt okozó ügyvéd felelőssége mögöttes, azaz a saját vagyonával korlátlanul csak abban az esetben felel, ha az ügyvédi iroda vagyona a követelést nem fedezi.

 

 

FIT-H-GJ-2008-162.

A pártfogó ügyvéd jogállása a meghatalmazott ügyvédével azonos azzal, hogy annak hatálya az eljárás jogerős befejezéséig terjed. A pártfogó ügyvéd a kirendelését követően azonban maga is előterjeszthet felmentés iránti kérelmet; a fél pedig akkor, ha azt jelenti be, hogy az eljárás további szakában nem tart igényt e képviseletre, vagy alapos okkal kéri a pártfogó ügyvéd felmentését.

 

 

FIT-H-KJ-2007-52.

Az írásba foglalt perbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az ügyvédnek adott meghatalmazáshoz, ha azt a fél saját kezűleg írta alá, tanúk alkalmazása nem szükséges, az ügyvédi meghatalmazásra egyebekben az erre vonatkozó külön jogszabályok irányadók.

 

 

FIT-H-KJ-2008-12.

Az ellenérték fejében, rendszeresen kizárólag ügyvéd által végezhető jogi tevékenység mint szolgáltatás megrendelése esetén az ajánlatkérőnek (beszerzőnek) nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia. A szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt közzé kell tennie, egyéb közbeszerzési magatartás tanúsítására azonban nem köteles.

 

 

FIT-H-KJ-2008-31.

Nem jogszabálysértő, ha a közbeszerzési hatóság a fél és jogi képviselője igazolt megállapodásától eltérően - analóg módon a kifejtett tevékenység alapján a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló jogszabályi rendelkezések szabta keretek között - mérlegeléssel a megállapodottnál alacsonyabb összegben határozza meg az ügyvédi munkadíjat.

 

FIT-H-PJ-2007-24.

Az ügyvédi ellenjegyzés időpontjának a hiánya nem eredményezi az okiratba foglalt jogügylet alaki okból való semmisségét, ezért az alakilag hibás ellenjegyzés a szerződés érvényes létrejöttét nem érinti.

 

FIT-H-PJ-2007-282.

I. A széljegy jogi jelentőségéről való tájékoztatás elmaradása csak a tájékoztatás elmulasztásával okozati összefüggésben keletkezett károkért alapozhatja meg az okiratot szerkesztő ügyvéd kártérítési felelősségét.

 

FIT-H-PJ-2007-378.

I. Az öröklési szerződés alaki érvényességére az ügyvéd által készített és ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokirat alaki bizonyító erejére vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók.

 

FIT-H-PJ-2007-41.

A végrehajtási eljárásban a jogerős ítélettel lezárt eljárást nem lehet felülbírálni, így a nemperes eljárásban nem vizsgálható, hogy az a jogi képviselő, akit a jogerős ítélet ekként ismer el és tüntet fel, valóban jogi képviselő volt-e, illetve hogy a meghatalmazása csatolására sor került-e. Ez utóbbit a bíróságnak a perben kellett vizsgálnia.

 

 

FIT-H-PJ-2008-133.

I. Az ügyvéddel szemben a megbízási szerződés teljesítése körében támasztott elvárhatóság mértéke nem a kamarai előírásokhoz, hanem a Ptk. 474. § (1), (2) bekezdése, valamint az Üt. 3. § (2) bekezdése által meghatározott követelményekhez igazodik. Ezek alapján - külön kamarai határozat nélkül is - megállapítható, hogy az ügyvédtől általában elvárható körültekintő eljárásnak ki kell terjednie mindazon kérelmek és mellékletükként csatolt okiratok gondos ellenőrzésére, amelyeken elintézetlen széljegyek alapulnak.

 

 

FIT-H-PJ-2008-135.

Az okiratszerkesztő ügyvédnek a szerződési akarat kialakításában nincs szerepe, feladata arra korlátozódik, hogy a felek ügyleti akaratának megfelelő, a célzott joghatás kiváltására alkalmas okiratot szerkesszen, ennek megfelelően a megbízó szerződési akaratát tükröző ügyleti feltételek hátrányos következményei nem háríthatók át az okiratot szerkesztő ügyvédre.

 

FIT-H-PJ-2008-16.

I. Ha a megbízási jogviszony alanya az ügyvédi iroda, az olyan kárért, amely az iroda tagja által a jogszabályi rendelkezések megsértésével végzett ellenjegyzéssel összefüggésben keletkezett, az ügyvédi iroda felel, a kárt okozó ügyvéd felelőssége mögöttes.

 

 

FIT-H-PJ-2008-28.

Nem állapítható meg a perbeli képviseletet nem megfelelő módon ellátó és ezáltal a megbízási szerződést megszegő ügyvéd kártérítési felelőssége azon az alapon, hogy pusztán feltételezhető, de nem állapítható meg bizonyosan, hogy az ügyvéd lelkiismeretes eljárása mellett az ügyfél a harmadik személlyel szemben fennálló kárigényét sikerrel érvényesíthette volna.

 

 

FIT-H-PJ-2008-390.

Tartós, folyamatos ügyvédi megbízás esetén a felek felmondási idő kikötésével jogszerűen korlátozhatják a megbízó felmondási jogát, ez azonban nem jelenti azt, hogy ki lehetne kötni olyan hosszú felmondási időt, amely gyakorlatilag már nem a felmondási jog korlátozását, hanem a megbízó felmondási jogának kizárására vonatkozó tilalom megkerülését jelentené.

 

 

 

FIT-H-PJ-2008-90.

A törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén az előzetes letartóztatásért járó kártalanítás az előzetes letartóztatással okozati összefüggésben felmerült ügyvédi munkadíj összegét is magában foglalja, amely, tekintettel arra, hogy a terheltnek valamennyi kárát meg kell téríteni, meghaladhatja a meghatalmazott védő díjaként a Be. 339. § (3) bekezdése alapján megtéríthető összeget, azt azonban minden esetben vizsgálni kell, hogy a büntetőeljárás keretében hozott határozat nem rendelkezett-e a védői munkadíj egy részének a megtérítéséről.

 

 

GYIT-H-GJ-2007-1.

A bíróságnak a pernyertes felet megillető ügyvédi munkadíj összegének a megállapítása során a fél és a jogi képviselő között az ügyvédi megbízási díj tárgyában létrejött megállapodásból kell kiindulnia, de figyelembe kell vennie a per időtartamát, a per során az ügyvéd által kifejtett jogi tevékenységet, a pertárgy értékét és a pernyertesség arányát is.

 

GYIT-H-PJ-2008-46.

Ha bizonyítást nyer az, hogy az ügyletet kötő felek valamelyike nem az ellenjegyző ügyvéd előtt írta alá a jogügyletet magában foglaló okiratot, azaz az ellenjegyző ügyvéd a fél kinyilvánított ügyleti akaratát nem ismerte, a teljes bizonyító erejű magánokirat alaki bizonyítóereje megdől, és az csak egyszerű iratként értékelhető a perben.

 

 

PIT-H-GJ-2008-25.

A fél a jogi képviselőjével bármilyen összegű munkadíjban megállapodhat, de az eltúlzottan magas munkadíjat még pernyertessége esetén sem háríthatja át teljes egészében a pervesztes félre. Ha a munkadíj megállapodás szerinti összege nem áll arányban a pertárgy értékével vagy a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel, a bíróság indokolt esetben mérsékelheti.

 

PIT-H-GJ-2008-8.

I. A fél a jogi képviselőjével a megbízási szerződésben olyan munkadíjban állapodik meg, amelyet megfizetni hajlandó, ez azonban nem jelenti azt, hogy pernyertessége esetén a kikötött munkadíj teljes összegét átháríthatja a pervesztes félre. Ha a kikötött munkadíj a pertárgy értékéhez képest kirívóan aránytalan, a munkadíj mérséklésének van helye.

 

SZIT-H-PJ-2007-70.

I. Ha az ügyvéd olyan öröklési szerződést készít, amely a megbízó akaratának megfelelő joghatás kiváltására alkalmatlan, a megbízó káraként köteles megtéríteni annak a vagyonnak az értékét, amelyet a megbízó az öröklési szerződés érvényessége esetén örökölt volna, és köteles visszafizetni az ügyvédi megbízási díj összegét is.

 

SZIT-H-PJ-2008-101.

I. Az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésénél egyedül közreműködő és a szerződést ellenjegyző ügyvéd mindkét szerződő fél érdekeit egyformán tartozik képviselni, függetlenül attól, hogy melyik szerződő féltől kapta az írásba foglalt megbízást, illetve melyik fél fizette a megbízási díjat.

 

 

Megyei Bírósági döntések

 

 

 

1-H-GJ-2007-109.

A megbízott ügyvéd által a megbízás alapján jogszerűen igénybe vett másik ügyvédnek a megbízó képviseletében és nevében tett nyilatkozata révén közvetlenül a megbízó válik jogosítóssá, illetve kötelezetté.

1-H-MJ-2006-21.

I. A megbízó által az ügyvéd részére adott a meghatalmazásnak egy nem hivatalos szerv részére való megküldése kötelező jogszabályi előírás hiányában nem követelhető ki.

 

 

1-H-PJ-2006-172.

I. A honorárium, mint a megbízási szerződés alapján a megbízottnak járó ellenszolgáltatás behajtásának kérdése a megbízott döntési körébe tartozik, melynek során a jogviszony bizalmi jellegére és tartósságára alapítva jogszabálysértés nélkül dönthet akként, hogy behajtása iránt nem kezdeményez lépéseket, ezért az ügyvédi irodából kiváló tagot nem illeti meg kártérítés az ügyvédi iroda által be nem hajtott honoráriumokért.

1-H-PJ-2007-259.

I. Az ügyvéd és a megbízó között a megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában, a megbízási díjban és az előre látható költségekben.

 

11/1-H-PJ-2006-1.

I. A felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő eljárásjogi határidő, így nem követ el mulasztást a jogi képviselő, ha a kérelmet az elsőfokú bíróság címére a határidő utolsó napján adja postára.

 

12-H-PJ-2006-6.

Ingatlan adásvételi előszerződés esetében az előszerződés akkor felel meg a Ptk. 208. § (1) bekezdés második mondatában írtaknak, ha az adásvételi előszerződést ügyvéd ellenjegyzi, vagy azt közjegyző közokiratba foglalja, mint ahogy ilyen formában kell megkötni az ingatlan adásvételi szerződést is.

 

12-H-PJ-2007-4.

Ha a letéti szerződés eltérően nem rendelkezik, az ügyvédnél az pénzösszeggel kapcsolatos jogvitára tekintettel letétbe helyezett összegről bírósági rendelkezés hiányában kizárólag a letevő rendelkezhet.

 

14-H-GJ-2007-41.

Ha a jogi képviselő a megbízási szerződést felmondja, a felmondási idő, azaz a megbízónak a megbízás felmondásáról való értesítését követő 15 nap alatt köteles a megbízó érdekében eljárni.

 

15-H-GJ-2007-15.

I. Korábbi megbízójával szemben az ügyvéd megbízást akkor vállalhat el, ha a korábbi és az új ügy között összefüggés nincs. A korábbi megbízó e korlátozás alól írásban felmentést adhat.

 

15-H-GJ-2007-16.

I. A külföldi székhelyű megbízó által az ügyvéd részére adott, írásba foglalt perbeli meghatalmazás felülhitelesítésére csak akkor van szükség, ha a meghatalmazás kiállítására külföldön került sor.

 

15-H-PJ-2007-19.

I. Megvalósítja a személyhez fűződő jog megsértését az az ügyvéd, aki az ügyfele és egy másik személy között folyamatban lévő perben készített, e másik személy magántitkait tartalmazó előkészítő iratot a perben részt nem vevő harmadik személy részére az érintett személy hozzájárulása nélkül továbbítja.

 

 

17-H-GJ-2007-11.

I. A tartós ügyvédi megbízási jogviszonynak a megbízó részéről történő rendes felmondása eredményeként bekövetkező megszűnésére alapított, az ügyvéd által nyújtott jogi képviselet mellett indult végrehajtási eljárásokban az ügyvéd képviseleti tevékenységéhez kapcsolódó arányos munkadíj megfizetése iránti marasztalási kereseti igény nem tekinthető idő előttinek, a díjigény ugyanis a megbízási szerződés megszűnésével esedékessé válik, és a jogviszony megszűnésekor a megbízó és a megbízott kötelesek egymással elszámolni.

 

 

17-H-PJ-2007-12

Az ügyvédi ellenjegyzés jogszabályban előírt kötelezettsége nem az adásvételi szerződés érvényességének, hanem az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének a feltétele, még az ellenjegyzés hiánya sem okozhatja önmagában az ingatlan adásvételi szerződés érvénytelenségét.

 

2-H-PJ-2007-32.

Ha a perbeli meghatalmazást aláíró személyt a cégnyilvántartás cégjegyzésre jogosultként tünteti fel, a meghatalmazás attól függetlenül érvényes, hogy a bíróság a cégnyilvántartásban cégjegyzésre jogosultként feltüntetett személyt vezető tisztségviselővé választó határozatot a perben utóbb hatályon kívül helyezi.

 

 

20-H-PJ-2003-2.

Megállapítható az ügyvéd kártérítési felelőssége, ha ügyfele a vérátömlesztés során kapott vérkészítmény hepatitis C vírussal való fertőzöttségére alapított, a Magyar Állam ellen indított perben azért lesz pervesztes, mert a jogi képviselő annak ellenére, hogy a jogszabályi rendelkezések és a bírói gyakorlat alapján a pernyertességhez szükséges bizonyítékok kétségtelenül rendelkezésre állnak, nem teszi meg a szükséges bizonyítási indítványokat.

 

 

 

 

 

20/4-H-PJ-2007-1.

Ha a perbeli képviselet ellátására irányuló megbízási szerződés a per során megszűnik, és a szerződésben a felek sikerdíjban állapodtak meg, az ügyvéd a sikerdíjban megállapított megbízási díjnak az általa elvégzett jogi tevékenységével arányos részére tarthat igény, ha azonban az ügyvéd a sikerdíj mellett átvállalta a perköltség viselését az őt megillető megbízási díj számítása során figyelembe kell venni azt is, hogy a megbízás megszűnése következtében a perköltség-viselés kockázata visszaszállt az ügyfélre.

 

 

2/1-H-BJ-2006-2.

I Az a taggyűlésről készült jegyzőkönyvbe foglalt határozat, miszerint a taggyűlés utasítja az ügyvezetőt, hogy a megnevezett ügyvéd felkérésével és megbízásával kezdeményezze a társasági szerződés egységes szerkezetben való elkészítését és a változásbejegyzési kérelemnek a cégbírósághoz történő benyújtását, nem felel meg az ügyvédi meghatalmazás alaki és tartalmi kellékeinek; az a társaság részéről az ügyvezetőnek címzett utasítás (munkajogi aktus).

 

 

5-H-GJ-2007-4.

Az, hogy az alperes jogi képviseletét egy másik perben korábban a felperes jogi képviselője látta el, és most a felperes képviseletében a korábbi megbízójával szemben jár el, sérti az Üt. 25. § (2) bekezdését, de mivel ez a körülmény a Pp. értelmében nem zárja ki a jogi képviselő eljárását, így az ügyvédi etikai normába ütközik, illetőleg az ügyvédi felelősséget alapítja meg, de nem akadálya jogi képviselő eljárásának.

 

9-H-PJ-2007-15.

Az ügyvéd által 1998. január 1. napját megelőzően ellenjegyzett magánokirathoz nem fűződik teljes bizonyító erő.

 

 

A Bírósági Határozatokban közzétett eseti döntések

 

 

BH 2009. 128

Az ügyvédi fegyelmi eljárás költségeiről, annak viseléséről dönteni kell, és a fegyelmi határozat ezen része is külön perben támadható (1998. évi XI. törvény 55. §; 2004. évi CXL. törvény 12/A. §, 2004. évi CXL. törvény 72. §).

 

BH 2009. 39

Hamis vád bűntettét valósítja meg a meghatalmazott védő, aki a legfőbb ügyészhez intézett beadványában azt állítja, hogy az általa védett terhelt ellen tudatosan hamis tények alapján azért emelt vádat, mert így kívánta meghiúsítani az őt megbízó bűnözők büntetőjogi felelősségre vonását [1978. évi IV. törvény 233. § (1) bek. a) pont, 244. § (1) bek. a) és b) pont].

BH 2008. 269

Ha az ügyvédi megbízási szerződést nem foglalják írásba, a szerződés tartalmának bizonyítása a megbízottat terheli (1983. évi 4. tvr. 8. §, 1998. évi XI. törvény 23. §).

 

BH 2008. 185

A megbízási szerződés „sikerdíj” kikötésének semmissége a szerződés részbeni érvénytelenségét okozhatja. Ebben az esetben nem kizárt a tevékenységgel arányos megbízási díj megállapítása (1959. évi IV. törvény 239. § és 478. §).

 

BH 2008. 118

Az ügyvéd kárfelelősségét eredményezheti, ha a meghatalmazást a meghatalmazó távollétében ellenjegyzi. Helytállási kötelezettségét ebben az esetben nem érinti az a tény, hogy nem a száraz-, hanem a gumilenyomatú bélyegzőjét használja [1998. évi XI. törvény 27. § (1) bek., 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bek., 340. § (1) bek.]

 

BH 2008. 40

A kötelező jogi képviselet esetében saját ügyében eljáró jogtanácsosra nem alkalmazhatóak az ügyvédi képviselet szabályai (1952. évi III. törvény 67. §, 73. §, 93. §).

 

BH 2007. 384

Ha a felek egyidejűleg ügyvédjelölti tevékenységre munkaszerződést és „együttműködési megállapodást” is kötöttek, a törvény és a munkaszerződés alapján a jogvita elbírálására a munkaügyi bíróságnak van hatásköre (1992. évi XXII. törvény 1. §; 1998. évi XI. törvény 100. §).

 

BH 2007. 215

Védő kizárása a terheltek közötti érdekellentét miatt [1998. évi XIX. törvény 45. § (1) bek. c) pont, 274. § (1) bek.].

 

BH 2007. 176

A szerződő fél által aláírt okirat későbbi időpontban történő ügyvédi ellenjegyzése akkor szabályszerű, ha az okirat jelen időben tartalmazza az „ellenjegyzem” megjelölést. Ez az ellenjegyzés jelenidejűségének a követelménye (1997. évi CXLI. törvény 32. §; 1998. évi XI. törvény 27. §).

BH 2006. 378

Nem vehető ügyvédi névjegyzékbe, akit jelöltként a névjegyzékből töröltek (1998. évi XI. tv. 66. §).

BH 2006. 371

Több meghatalmazott esetén a felet bármelyikük képviselheti, ezért bármelyik részére történt kézbesítés joghatályos [1952. évi III. törvény 66. § (2) bekezdés].

 

BH 2006. 315

A bíróság kizárását nem eredményezheti az eljáró védőnek a bíróság - már hivatalban nem levő - volt elnökével fennálló házastársi kapcsolata [1998. évi XIX. törvény 21. § (1) bek. a)-c) pont, 22. §].

 

BH 2006. 287

Az okiratkészítő ügyvéd megszegi a tájékoztatási kötelezettségét, ha nem közli az adásvételi szerződést kötő felekkel, hogy a tulajdonjog dologi hatályához a közbenső jogszerzés bejegyzése is szükséges (1959. évi IV. törvény 318. §, 339. §, 474. §; 1972. évi 31. tvr. 15. §; 1998. évi XI. tv. 1. §).

 

 

BH 2006. 272

Relatív eljárási szabálysértés, ha a meghatalmazott védőt az elsőfokú tárgyaláson helyettesítő ügyvédjelöltnek a bíróság nem biztosított kellő időt a felkészülésre, hanem meghozta az ügydöntő határozatot, jóllehet a védelem a tárgyaláson kötelező volt, és a védő érdemi nyilatkozatot tett ugyan, de védőbeszédet nem tartott [1998. évi XIX. törvény 5. §, 242. § (1) bek. b) pont, 373. § (1) bek. II/d) pont, 375. § (1) bek., 405. § (1) bek. c) pont].

 

 

BH 2005. 137

Nincs jogi akadálya annak, hogy a foglaló átadása ügyvédi letét útján történjék. Ha a felek abban állapodtak meg az előszerződés megkötésekor, hogy az ügyvédnél korábban letétbe helyezett pénzösszeg rendeltetése az egyikük javára szóló foglaló, úgy ez a foglaló teljesítésének számít akkor is, ha a foglaló sorsáról kifejezetten nem rendelkeztek (1959. évi IV. törvény 243. §, 244. §).

 

BH 2005. 43

I. A megbízási szerződésben a díjazásnak az eredmény meghatározott százalékában, jutalék formájában, ún. sikerdíjként való kikötése nem tekinthető csalás megvalósulását eredményező jogtalan haszonra törekvő, mást tévedésbe ejtő magatartásnak [Btk. 318. § (1) bek.; Ptk. 474. § (1) bek.].

 

BH 2004. 497

Ügyvédi ellenjegyzés nélkül készült, hamis adásvételi szerződés benyújtása a földhivatalhoz a tulajdonjog bejegyzése végett, intellektuális közokirat-hamisítás alkalmatlan eszközzel elkövetett kísérlete [Btk. 274. § (1) bek. c) pont, 17. § (2) bek.].

 

BH 2004. 456

Több terhelt érdekében ugyanaz a védő nem járhat el, ha a terheltek érdekei egymással ellentétesek - A bíróságnak - ha a védő az érdekellentét ellenére eljár - hivatalból kell vizsgálnia a terheltek közötti érdekellentét meglétét és a védő kizárásról is határoznia kell [1998. évi XIX. tv. 44. § (4) bek.].

BH 2004. 418

I. A jogi képviselővel eljáró felperes által benyújtott, tartalmilag hiányos keresetlevelet a bíróság hiánypótlásra való felhívás nélkül utasítja el.

 

 

BH 2004. 101

Ha a meghatalmazott védő a tárgyalásra késve érkezésével kapcsolatban arra hivatkozik, hogy hibáján kívüli ok miatt késett, a távolmaradása miatt kiszabott rendbírság elleni fellebbezést igazolási kérelemként annak a bíróságnak kell elbírálnia, amelynek eljárása során a mulasztás történt [Be. 110. § (1) és (2) bek., 111. § (1) és (2) bek., 108. § (3) bek., 1998. évi XIX. tv. 65. § (1), (2) és (4) bek., 66. § (1) bek.].

 

BH 2004. 88

Az ügyvédi kamara által a fegyelmi eljárást megelőző szakaszban hozott, az előzetes vizsgálat elrendelését megtagadó határozat a bíróság előtt nem támadható meg (1998. évi XI. tv. 48-60. §).

 

BH 2004. 84

A meghatalmazás hiánya miatt a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasító végzés jogsértő, ha a közigazgatási szervhez a bírósági eljárásra is kiterjedő meghatalmazást korábban benyújtották és erre a tényre a keresetlevélben utaltak (Pp. 130. §, 1998. évi XI. tv. 26. §, Áe. 72. §).

 

BH 2003. 460

A jogi képviselő meghatalmazását a védjegy törlése tárgyában hozott határozat megváltoztatása iránti kérelemhez is csatolni kell [1997. évi XI. törvény 77. § (6) bekezdés, 79. §, 1952. évi III. törvény 124. § (1) és (2) bekezdés].

 

BH 2003. 388

Nem támadható a jogi képviselő nyilatkozata alapján a per megszüntetése, ha a fél csak később jelentette be a bíróságnak a meghatalmazás visszavonását [Pp. 70. § (2) bek., 71. §].

 

BH 2002. 10

Az ügyvéd kártérítési felelősséggel tartozik, ha az általa szerkesztett szerződés nem felel meg a megbízó ügyleti akaratának, és nem alkalmas a célzott joghatás kiváltására [1959. évi IV. törvény 340. § (1) bekezdés, 375. § (2) bekezdés].

 

BH 2002. 9

Az ügyvéd nem felel azért a kárért, amely abból származik, hogy ügyfele az egyértelműen megfogalmazott tájékoztatását figyelmen kívül hagyva nem hozta őt olyan helyzetbe, hogy ügyfele mulasztásának jogkövetkezményeit elháríthassa [1983. évi 4. tvr. 1. § (1) bekezdés, 1959. évi IV. törvény 310. §].

 

BH 2001. 526

Az ügyvéd és az általa alkalmazott ügyvédjelölt kártérítő felelőssége az ügyvédjelölt által a munkaviszonyával összefüggésben harmadik személynek okozott kárért [1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdés, 348. § (1) bekezdés].

 

 

BH 2000. 391

A meghatalmazott védővel szemben a tárgyalásról való távolmaradása miatt rendbírság kiszabása indokolt, ha csupán a tárgyalást követő napon, faxon tesz olyan bejelentést, mely szerint a meghatalmazása megszűnt, és a vádlott védelmét a továbbiakban nem látja el [1973. évi I. törvény 113. § (1) bekezdés c) pont, 108. § (1) bekezdés, 1998. évi XI. törvény 24. § (1) bekezdés].

 

BH 2000. 211

Az ügyvédi meghatalmazás - külön kikötés hiányában is - kiterjed a végrehajtási eljárásra is. Ez azonban nem jogosítja fel az ügyvédet arra, hogy a végrehajtást saját személyében kérje [1994. évi LIII. törvény 19. §, 1952. évi III. törvény 70. §].

BH 2000. 155

I. A letéteményes ügyvéd kártérítési felelőssége a letéti szerződés megszegése esetén.

 

 

 

 

BH 2000. 143

Nem valósul meg hatályon kívül helyezést eredményező feltétlen eljárási szabálysértés, ha a másodfokú bíróság a fellebbezési tárgyalásra nem a terhelt meghatalmazott védőjét, hanem az elsőfokú eljárás során a meghatalmazott védő helyetteseként eljárt ügyvédet idézte meg, a fellebbezési tárgyaláson pedig ez utóbbi ügyvéd helyettese látja el a védelmet; a fellebbezési tárgyalás határnapjáról értesített terhelt pedig azért nem értesült a tárgyalás időpontjáról, mert időközben a korábbi lakhelyéről elköltözött, de ezt a bíróságnak nem jelentette be [1973. évi I. törvény 250. § II. d) pont, 253. §, 254. §, 284/A. § (2) bekezdés, 289/A. § (2) bekezdés b) pont].

 

BH 2000. 111

A jogi képviselő gyógykezelése nem alkalmas indok a mulasztás kimentésére, mert a helyettesítésről, az általa képviselt fél jogainak helyes érvényesítéséről köteles gondoskodni [1952. évi III. törvény 109. § (2) bekezdés, 237. §].

 

BH 1999. 567

Egyéni ügyvéd egyéni cégként a cégjegyzékbe nem jegyezhető be [1990. évi V. tv. 2. § (1) bek., 4. §, 10. § (1) bek., 15. §, 1983. évi 4. tvr. 1. § (1) bek., 2. § (1) bek., 59. §].

 

BH 1999. 461

A pártfogó ügyvéddel való kapcsolat felvételének elmulasztása, a hiánypótlásra visszaadott fellebbezés elutasításához vezet [1952. évi III. törvény 240. § (1) bekezdés].

 

BH 1999. 443

A védőnek a nyomozati szakban történt kirendelése az ügydöntő határozat jogerőre emelkedéséig tart, és a kirendelt védői feladat ellátása alól való felmentése csak a védő indokolt kérelmére történhet;

 

BH 1999. 249.

I. A meghatalmazott védőnek a tárgyalásról való távolmaradása miatt nincs helye rendbírság kiszabásának, ha a védő a tárgyalási határnapra szabályszerűen nem volt megidézve, vagy arról nem kapott értesítést [Be. 6. §, 108. § (1) bek., 113. § (1) bek. c) pont, 180. § (2) bek., 181. § (1) bek.].

 

BH 1998. 531.

Ügyvédek által kötött felelősségbiztosítási szerződés alapján a helytállási kötelezettség alakulása [Ptk. 296. § (1) és (2) bek., 318. § (1) bek., 328. § (1) bek. 329. § (1) bek., 339. § (1) bek., 474. § (1) bek.].

BH 1998. 405.

Az ügyvéd ellen hozott fegyelmi határozat felülvizsgálatára a Pp. XX. fejezetét kell alkalmazni [1983. évi 4. tvr 14. § (1) bek.].

 

BH 1998. 340.

Több meghatalmazott esetén a felet bármelyikük képviselheti, ebből értelemszerűen következik az is, hogy bármelyik meghatalmazott részére történt kézbesítés joghatályos [Pp. 66. § (2) bek.].