Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Az ügyvédi tevékenység

Az ügyvéd minden jogállamban nélkülözhetetlen funkciót tölt be.

2. oldal

Az ügyvéd nem működhet közre, ha az a hivatásával nem egyeztethető össze, így különösen, ha a közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul [Ügyvédi törvény 3. § (3) bekezdés]. A jogszabályba ütköző, illetve jogszabály megkerülésére irányuló szerződésnél való közreműködés tilalma értelemszerűen arra az esetkörre vonatkozik, ha az ügyvéd tudta vagy - az elvárható körültekintés mellett - tudhatta, hogy közreműködésével jogellenes magatartáshoz nyújt segítséget. A felelősség tehát e körben is a vétkességen alapul.

Az, hogy milyen esetekben kell az ügyvédnek megtagadnia az adott ügyben közreműködést, ma már a jogszabályokban is megjelenik pontosan. Így pl. az ügyvéd köteles a közreműködést megtagadni, ha
a) a fél a személyazonosságának megállapításához nem szolgáltat adatot,
b) a fél nem tud bemutatni érvényes igazolványt, vagy
c) az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy az igazolvány elvesztését, ellopását vagy megsemmisülését bejelentették és megtalálásának vagy megkerülésének ténye nincs nyilvántartva [Ügyvédi törvény 27/D. § (1) bekezdés, a jogügyletek biztonságának elősegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról szóló, módosított 2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat - a továbbiakban: JÜB-szabályzat - 4. pont].

Okiratszerkesztés esetében akkor is meg kell tagadni a közreműködést, ha az ügyvéd valamely más aggályos körülményt észlel. Ilyen aggályos körülmény lehet pl., ha társaság alapításánál a társaságot alapítani kívánó személy a társasági formán, esetleg a székhelyen és a vezető tisztségviselő nevén kívül egy információval nem rendelkezik, ingatlan-adásvételi szerződés esetében, ha a felek lakcíme, tartózkodási helye, és az ingatlan fekvése az ügyvédi irodától távol fekszik, és az ügyvédválasztást semmilyen ismert ok nem indokolja. Egyes jogszabályi rendelkezések folytán meghatározott tevékenységek végzéséhez az ügyvédnek rendelkeznie kell bizonyos feltételekkel annak érdekében, hogy jogszabályban írt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíteni tudja.
Ezen tevékenységek:
a) okirat ellenjegyzése,
b) cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban képviselet ellátása,
ba) aláírás-hitelesítés,
bb) székhelyellenőrzés,
bc) a cég - ügyvéd által készített - létesítő okiratának és e cég bejegyzési (változásbejegyzési) kérelme további mellékleteinek elektronikus okirati formába alakítása,
c) pénz és értéktárgy letéti kezelése [JÜB-szabályzat 2. pont].