Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Adatvédelmi tisztviselő

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége

A Magyar Ügyvédi Kamara egyik szerve az elnökség.  Törvény felsorolja az elnökség feladatait, amelyeknek egy része az ügyvédi kamara irányításával kapcsolatos feladatokat tartalmazza, másik része jogorvoslati feladatokból áll.

 

Az elnökség hatáskörére és működésére az Alapszabály a következő rendelkezéseket tartalmazza:

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége
a) összehívja és előkészíti a teljes ülést, javaslatot tesz az ülés napirendjére, gondoskodik a teljes ülés határozatainak végrehajtásáról,
b) előterjeszti a Magyar Ügyvédi Kamara költségvetését és a költségvetési beszámolót, tevékenységéről beszámol a teljes ülésnek,
c) másodfokon határoz az ügyvédek kamarai felvételéről és kamarai tagságának megszűnéséről, a kamarai felvétel iránti eljárás felfüggesztéséről,
d) másodfokon határoz az alkalmazott ügyvédek, az alkalmazott európai közösségi jogászok, az ügyvédi irodák,
az európai közösségi jogászok, az irodák, a külföldi jogi tanácsadók, az ügyvédjelöltek névjegyzékébe való felvételről és törlésről,
az alkalmazott ügyvédek, az alkalmazott európai közösségi jogászok és az ügyvédjelöltek névjegyzékébe való felvétel iránti eljárás felfüggesztéséről,
e) másodfokon határoz az ügyvédi iroda taggyűlése határozatának felülvizsgálatáról,
f) másodfokon határoz az ügyvédi tevékenység szüneteltetéséről, az ügyvéd irodájának átjegyzéséről, valamint mindazon ügyben, amelyre az Ügyvédi törvény a Magyar Ügyvédi Kamara másodfokú hatáskörét meghatározza, azaz:
fa) elbírálja a területi kamara elnöke által az előzetes vizsgálat megtagadására, megszüntetésére vonatkozóan hozott határozat elleni fellebbezést, illetőleg
fb) azt a fellebbezést, amelyet azért nyújtottak be, mert a területi kamara elnöke az előzetes vizsgálat megszüntetése mellett kisebb súlyú fegyelmi
vétség miatt az eljárás alá vont ügyvéddel szemben írásbeli figyelmeztetést alkalmazott,
g) meghatározza a területi kamarák anyagi hozzájárulását,
h) dönt a Magyar Ügyvédi Kamara tisztségviselőinek díjazásáról,
i) összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezhet,
j) a területi kamara elnökségének jogszabályt, Alapszabályt vagy szabályzatot sértő határozatát hatályon kívül helyezi,
k) elbírálja a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének határozata elleni panaszokat,
l) másodfokon határoz a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésének és megakadályozásának ellenőrzését  szolgáló vizsgálat befejezéséről,
m) véleményt nyilvánít, és javaslatot tesz az ügyvédeket érintő jogalkotási és jogalkalmazási kérdésekben,
n) ügyvédi kitüntető címet és kitüntető jelvényt adományoz,
o) meghatározza a kamarai választások időszakát,
p) kijelöli a területi kamara elnökének, elnökhelyettesének, főtitkárának, titkárának, elnökségi tagjának, fegyelmi bizottsági  elnökének és tagjának, fegyelmi megbízottjának fegyelmi ügyében - ideértve az előzetes vizsgálat elrendelését is - az eljáró kamarát,
q) dönt a székhelyváltozásról,
r) a szabályzatok és iránymutatások keretei között kötelező érvényű elnökségi állásfoglalást ad ki olyan általános ügyvédpolitikai, szakmai kérdésben,
amely szabályzat vagy iránymutatás kiadását nem igényli,
s) hatósági ügyben dönt az ügyintézési határidő meghosszabbításáról,
t) meghatározza ügyrendjét,
u) kijelöli az elnök helyettesítésére jogosult elnökhelyettest az elnök tartós akadályoztatása esetén,
v) elvégzi a teljes ülés által meghatározott egyéb feladatokat.

Az m)-p), s) pontban megjelölt hatásköreit a Magyar Ügyvédi Kamara elnökére ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.  Az átruházott hatáskörben tett elnöki intézkedésekről az intézkedést követő ülésen az elnökséget tájékoztatni kell. Ha az elnökség az intézkedéssel nem ért egyet, azt hatályon kívül helyezheti, vagy megváltoztathatja.

Az Elnökség összehívása
Az Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségét az elnök szükség szerint, de legalább háromhavonta hívja össze. Az elnökség tagjai részére a meghívót legkésőbb az elnökségi ülés megtartását megelőzően öt nappal írásban ki kell küldeni. Írásban közöltnek kell tekinteni az elektronikus levélben vagy faxon küldött értesítést is. Ilyen esetben a közlés napjaként azta napot kell tekinteni, amikor
a) az elektronikus levél a címzett számítógépén a visszaigazolás szerint hozzáférhetővé vált,
b) a faxüzenetet a gépi visszaigazolás szerint a címzettnek elküldték. Az írásbeli nyilatkozatot nem lehet közöltnek tekinteni, ha a címzett bizonyítja, hogy azt részére nem küldték meg.

Az Elnökségi ülés lefolytatása, határozathozatal
Az ülésen az elnök vagy a helyettesítésre általa kijelölt elnökhelyettes elnököl.

Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjai több mint 50%-a jelen van. Az Elnökség határozatának érvényességéhez a megjelent tagok többségének szavazata szükséges. A határozatképtelenség miatt megismételt elnökségi ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt ülést legkésőbb a határozatképtelen ülés napjától számított harminc napon belül meg kell tartani. Az Elnökség ülésein a határozatképességet jelenléti ív alapján kell megállapítani. Az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet a magyar ügyvédek hivatalos lapjának szerkesztője, az állandó bizottságok elnökei, illetve az elnök által - esetenként - meghívott más személy.

Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendeket, az előterjesztések és a hozzászólások lényegét és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a főtitkár vagy a titkár vezeti és az elnökkel együtt írják alá. Az Elnökség határozatait a főtitkár tartja nyilván és a meghozott határozatokról az érintetteket a főtitkár értesíti. Amennyiben a teljes ülés elnökségi póttagokat választott és az Elnökség valamely tagjának tagsági viszonya megszűnik, a teljes ülési választáson a legtöbb szavazatot kapott póttag az Elnökség tagjává válik. Az elnök rendelkezhet az elnökségi ülés videokonferencia-, telefonkonferencia-technológia vagy más távközléstechnikai eszköz alkalmazásával történő megtartásáról, ha rendelkezésre állnak az ehhez szükséges technikai eszközök. Ebben az esetben a személyesen jelen nem lévő tag személyazonosságát minden kétséget kizáró módon meg kell állapítani. A videokonferencia-, telefonkonferencia vagy más távközléstechnikai eszköz alkalmazásával tartott elnökségi ülésen történteket, az elhangzott nyilatkozatokat elektronikus (kép-, hangfelvétel, vagy más technikai) úton is rögzíteni kell.

Az elnökség ügyrendjét az Alapszabály rendelkezéseinek keretei között az elnökség maga határozza meg.

Jogorvoslat az elnökség határozatai ellen Az elnökség határozata ellen a területi kamara - jogszabály, alapszabály vagy szabályzat megsértésére hivatkozással - a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz fordulhat. A bíróság a perben a Pp. általános szabályai szerint jár el.


[Forrás: dr. Kiss Daisy: Az ügyvédség. In: Az igazságügyi szervek működése. Kommentár a gyakorlat számára. HVG-Orac, Bp. 2007.]