Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Adatvédelmi tisztviselő

A Magyar Ügyvédi Kamara által vezetett nyilvántartások

A Magyar Ügyvédi Kamara jogszabályi kötelezettsége meghatározott nyilvántartások vezetése. Azokban az esetekben, amelyekben a Magyar Ügyvédi Kamara által vezetett nyilvántartás személyi adatokat tartalmaz, az adatkezelés (adatfeldolgozás) célja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségnek - jelen esetben a Magyar Ügyvédi Kamara részére törvényben előírt nyilvántartás vezetése kötelezettségének - a teljesítése (ugyanígy lásd: Jóri András - Adatvédelmi Kézikönyv, Osíris, Bp. 2005. 225. oldal).

A MÜK adatkezelés (a 4. és 7. pontban írt nyilvántartás kivételével) az Állami Nyomda szolgáltatásának igénybevételével történik. A Magyar Ügyvédi Kamara bejelentkezett az adatvédelmi nyilvántartásba, a nyilvántartási azonosítója: 03740-0001.

1. Az ügyvéd, alkalmazott ügyvéd, külföldi jogi tanácsadó, ügyvédjelölt adatainak hiteles központi nyilvántartása [Ügyvédi törvény 116. § (1) és (7) bekezdés]

A területi kamara részére az ügyvéd, alkalmazott ügyvéd, külföldi jogi tanácsadó és az ügyvédjelölt a nyilvántartásba vételkor köteles az alábbi adatait közölni:
a) családi és utónevét,
b) állampolgárságát, születési helyét és idejét, anyja nevét, személyi igazolvány számát,
c) lakcímét,
d) egyetemi diplomájának, jogi szakvizsgájának számát és keltét, tudományos fokozatát, szakjogászi végzettségét,
e) irodájának címét, telefon- és telefax-számát,
f) alkalmazott ügyvéd, ügyvédjelölt esetén a munkáltató nevét és címét,
g) az eskütétel és a nyilvántartásba bejegyzés idejét, a határozat számát,
h) a tevékenység megkezdésének, felfüggesztésének, szünetelésének és megszűnésének időpontját, a tevékenység 7. § szerinti korlátozását, továbbá a vagyoni tagságot,
i) a fegyelmi büntetést, a mentesítés időpontját,
j) nyelvtudását,
k) kitüntetéseit,
l) kamarai tisztségét,
m) a kamarai tagnak az ügyvédi tevékenység végzése érdekében beszerzett elektronikus aláírás tanúsítványa érvényességének kezdetét és lejártát, valamint a hitelesítés-szolgáltató megnevezését,
n) a kamarai tag jogosultságát az elektronikus cégeljárásban való részvételre,
o) a kamarai tagnak az ügyvédjelölt foglalkoztatására vonatkozó jogosultságát.

A fenti adatokban bekövetkezett változást az ügyvéd, alkalmazott ügyvéd, külföldi jogi tanácsadó és az ügyvédjelölt - a változáskor haladéktalanul - köteles bejelenteni annak a kamarának, amelynek nyilvántartásában szerepel.

A területi kamara az adatot (adatváltozást) a felvételkor haladéktalanul és valós időben köteles továbbítani a Magyar Ügyvédi Kamara számára.

Az a), e), h) és n) pontban felsorolt adatok nyilvánosak, közzétehetők, vagy bárki számára kiadhatók [Ügyvédi törvény 116. § (4) bekezdés].

Külföldi jogi tanácsadó esetén a d) pontban foglaltakat nem kell nyilvántartani, de a külföldi jogi tanácsadóval együttműködő magyar ügyvéd (iroda) adatait, a külföldi iroda nevét, címét és a külföldi bejegyzésre vonatkozó adatait a külföldi jogi tanácsadó nyilvántartásában szerepeltetni kell [Ügyvédi törvény 116. § (2) bekezdés].

2. Az ügyvédi irodák központi nyilvántartása [Ügyvédi törvény 116. § (3) és (7) bekezdés]

A nyilvántartás tartalmazza az iroda nevét, címét, telefon- és telefax-számát, valamint tagjainak nevét, lakcímét. Az adatok - az iroda tagjai lakcímének kivételével - nyilvánosak, közzétehetők, vagy bárki számára kiadhatók [Ügyvédi törvény 116. § (4) bekezdés].

3. A területi kamarák által nyilvántartásba vett európai közösségi jogászok, alkalmazott európai közösségi jogászok adatainak központi nyilvántartása [Ügyvédi 89/G. § (3) bekezdés, 98/M. §]

Európai közösségi jogászként a Magyar Köztársaság területén ügyvédi tevékenység
a) névjegyzékbe vétellel vagy
b) névjegyzékbe vétel nélkül, a Magyar Ügyvédi Kamarához intézett bejelentés megtételét követően folytatható [Ügyvédi törvény 89/B. § (1) bekezdés].

A területi kamara a névjegyzékbe vett európai közösségi jogász, alkalmazott európai közösségi jogász alábbi adatait köteles haladéktalanul megküldeni a Magyar Ügyvédi Kamarának [Ügyvédi törvény 89/D. § (2) bekezdés, 89/M. § (2) bekezdés]: az európai közösségi jogász
a) családi és utónevét, születési családi és utónevét,
b) állampolgárságát,
c) születési helyét és idejét, anyja nevét,
d) más EGT-állambeli és - ha van - belföldi címét,
e) egyetemi diplomájának, továbbá - ha rendelkezik ilyennel - ügyvédi tevékenységre jogosító vizsgáját tanúsító oklevélének számát és keltét, tudományos fokozatát, szakjogászi végzettségét,
f) irodájának, alkalmazott esetében munkáltatójának, és - ha van - az együttműködő ügyvéd irodájának címét, telefon- és telefaxszámát, e-mail címét, ha együttműködési szerződés megkötésére nem került sor, az elérhetőségi adatait,
g) névjegyzékbe vételének időpontját, a határozat számát,
h) tevékenysége megkezdésének, felfüggesztésének, szünetelésének és megszűnésének időpontját,
i) tevékenysége jellegét (állandó jellegű, eseti szolgáltatást nyújtó vagy alkalmazott),
j) által megjelölt idegen nyelvet, amelyen az ügyvédi tevékenység folytatását vállalja,
k) saját EGT-állama nevét,
l) saját EGT-állama szerinti szakmai megnevezését (szükség szerint annak magyar nyelvű kiegészítő magyarázatával együtt), továbbá
m) saját EGT-állama szerinti ügyvédi társulásának szakmai megnevezését,
n) ügyvédi tevékenység végzése érdekében beszerzett elektronikus aláírás tanúsítványa érvényességének kezdetét és lejártát, valamint a hitelesítés-szolgáltató megnevezését,
o) jogosultságát az elektronikus cégeljárásban való részvételre [Ügyvédi törvény 89/E. § (1) bekezdés].

A c) és n) pontban felsorolt adatok nem nyilvánosak.

4. Európai közösségi jogász eseti tevékenységének nyilvántartása [Ügyvédi törvény 89/J. § (5) bekezdés]

A Magyar Ügyvédi Kamara az európai közösségi jogász meghatározott automatikusan, egyéves időtartamra nyilvántartásba veszi, ha az európai közösségi jogász bejelenti, hogy eseti jelleggel kíván Magyarországon ügyvédi tevékenységet folytatni [Ügyvédi törvény 89/J. § (1) bekezdés].

A nyilvántartásban az alábbi adatok szerepelnek:

a) családi neve és utóneve
b) születési családi neve és utóneve
c) születési helye és ideje,
anyja születési neve
d) állampolgársága
e) EGT-állama szerinti értesítési címe
f) EGT-állama hivatalos nyelvén azon ügyvédi nyilvántartást vezető szervezetének megnevezése, amelynek tagja
g) nyilvántartási száma az f) pont alatti szervezetben
h) EGT-állama szerinti szakmai megnevezése

 

A fenti adatok közül az a), e) és h) pontjában foglalt adatokat a Magyar Ügyvédi Kamara a honlapján is köteles megjelentetni [Ügyvédi törvény 89/J. § (5) bekezdés].

5. Kiállított igazolványok nyilvántartása

Az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványáról szóló 13/2008. (VI. 24.) IRM rendelet (a továbbiakban: Igazolvány-rendelet) 5. § (1) bekezdése szerint a Magyar Ügyvédi Kamara a) ellátja a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendeletben a biztonsági okmány kibocsátója részére előírt feladatokat, b) nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról.

6. Visszavont igazolványok nyilvántartása

Az Igazolvány-rendelet 5. §-ának (2) bekezdés e) pontja alapján a területi ügyvédi kamarának intézkednie kell az általa visszavont igazolvány sorszámának és a visszavonás okának a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján történő közzététele érdekében. Ebből a szabályból eredően a Magyar Ügyvédi Kamara nyilvántartást vezet a visszavont igazolványokról, amely nyilvántartás a honlapon közvetlenül megtekinthető.

7. Végrendeletek országos nyilvántartása

Az ügyvédi közreműködéssel készített magánvégrendeletek biztonságos őrzése céljából, valamint azért, hogy a végrendeletek léte és tartalma ismertté válhasson a közjegyzők és bíróságok előtt, a Magyar Ügyvédi Kamara létrehozta és működteti a végrendeletek országos központi nyilvántartását. A végrendeletet az ügyvéd zárt borítékban az ügyvédek által készített végrendeletek (haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok) központi nyilvántartásáról szóló 3/2006. (X.16.) MÜK Szabályzat rendelkezéseinek keretei között, személyesen adja át a Magyar Ügyvédi Kamara titkárságán vagy igazolható módon, postai úton küldi meg a Magyar Ügyvédi Kamarához.
A végrendeleti nyilvántartási lap kitöltése elengedhetetlenül szükséges a végrendelet befogadásához (a nyilvántartási lap honlapunkról letölthető).
A benyújtással egyidejűleg 10.000,- Ft egyszeri nyilvántartási díjat kell fizetni. A nyilvántartási díj megfizetésének kötelezettsége
a) személyes benyújtás esetén a pénztárba történő befizetéssel,
b) a Magyar Ügyvédi Kamara UniCredit 10900011-00000009-63810001 számú számlára történő átutalással, vagy
c) postai csekken
teljesíthető.

A Magyar Ügyvédi Kamara a nyilvántartásba vett, megőrzésre zárt borítékban átadott végrendelet egy példányát megőrzi. A hagyatéki eljárásban eljáró közjegyző, vagy a hagyatékkal összefüggő polgári perben eljáró bíróság megkeresésére a Magyar Ügyvédi Kamara a végrendeleti nyilvántartás adatairól tájékoztatást ad, illetve az eljáró közjegyzőnek a végrendeletet - megkeresésre - átadja.