Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Adatvédelmi tisztviselő

Nemzetközi ügyvédi szervezetek

 

A közép- és kelet európai országok ügyvéddiplomáciai éllovasa a magyar ügyvédség. A Magyar Ügyvédi Kamara számos nemzetközi - ügyvédi szakmai és/vagy érdekképviseleti - szervezettel tart kapcsolatot.

 

 

Ezen szervezetek csoportosításának egyik lehetősége a tevékenység alapján való csoportosítás, azzal, hogy a szervezetek tevékenységének sokrétűségére tekintettel bizonyosan vannak átfedések és a
kategorizálás némileg önkényes.Eszerint megkülönböztethetők:

Érdekképviseleti szervezet Szakmai szervezetek Szakterületre specializálódott szervezetek Ügyvédi irodák
hálózatai
CCBE IBA
UIA
AIJA
UAE
EWLA
AIPPI
LIDC
INTA
AIPLA
stb.
Lex Mundi
Eurojuris
Libralex

 

Néhány szó ezen szervezetekről:

CCBE - CONSEIL DES BARREAUX EUROPÉENS (EURÓPAI ÜGYVÉDI KAMARÁK TANÁCSA)

A brüsszeli székhelyű Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa 1960-ban jött létre, mint az EU tagállamaiban és az EGT tagországaiban működő ügyvédi kamarák (Angliában: Law Societies) között közvetítő szakmai érdekképviseleti szervezet.

A CCBE az uniós közösségi intézmények előtt hivatalosan képviseli az ügyvédi kamarák, ezáltal pedig több mint 1.000.000 európai ügyvéd érdekeit, továbbá konzultációs státusza van az Európa Tanácsban.

Teljes jogú tagjait a 28 EU-tagállam és a 4 EGT-tagország ügyvédi kamarái delegálják, míg 12 tagország, így Montenegró, Törökország, Albánia, Andorra, Örményország, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Grúzia, Moldova, Oroszország, Szerbia és Ukrajna megfigyelői vagy társult tagsággal rendelkeznek. Mind a teljes jogú, mind a megfigyelői, társult tagokat kölcsönösen köti a CCBE Magatartási Kódexe.

A CCBE tagjai a tagállamok és megfigyelői státuszban lévő államok országos ügyvédi kamarái. Ez országonként egy, a legmagasabb rendű érdekképviseleti szervet jelenti (Magyarország részéről a Magyar Ügyvédi Kamara).

A CCBE elnökét, első és második elnökhelyetteseit évente választják. A második elnökhelyettes a következő évben első elnökhelyettes, majd pedig elnök lesz. Dr. Köves Péter 2006-ban a második elnökhelyettes, 2007-ben első elnökhelyettes, majd 2008-ban a CCBE elnöke volt.

A Magyar Ügyvédi Kamara jelenlegi delegációjának névsora a következő:

 • Dr. Szecskay András (a magyar delegáció vezetője);
 • Dr. Köves Péter, Dr. Fekete László, Dr. S. Szabó Péter (delegáció tagok)
 • Dr. Horváth Jenő, Dr. Horváth István, Dr. Szűcs Andrea (további szakosztályi tagok)
 • Dr. Szabó Borbála (budapesti), Dr. Wellmann Gabriella (brüsszeli kapcsolattartó)


A CCBE céljai:

 • a tagok ügyvédi kamaráinak képviselete az ügyvédi szakma gyakorlásával összefüggő kölcsönös érdekeltségű ügyekben, valamint európai és nemzetközi szintű jogfejlesztés és a jogállamiságnak megfelelő joggyakorlás elősegítése;
 • tanácsadás és közvetítés a tagok között, valamint az EU és EGT intézmények és a tagok között;
 • a jogállamiság, az emberi-, alap- és szabadságjogok, ideértve a bírói eljáráshoz és az ügyfél védelméhez való jogot, valamint az ilyen jogokhoz kapcsolódó demokratikus értékek érvényesülésének figyelemmel kísérése;
 • Állandó Küldöttség fenntartása az Európai Első Fokú Bíróságon és az Európai Bíróságon (EJC), valamint az EFTA Bíróságon.


A CCBE szakosztályok (committees) és munkacsoportok (working groups) útján végzi tevékenységét.

A CCBE munkanyelve az angol, francia, német és a spanyol. Rendszeresen megjelennek hírlevelei és állásfoglalásai.

Forrás: http://www.ccbe.org

IBA - INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION (NEMZETKÖZI ÜGYVÉDI KAMARAI EGYESÜLET)

A Nemzetközi Ügyvédi Kamarai Egyesület 1947-ben alakult 34 ügyvédi kamara részvételével New Yorkban, jelenleg a székhelye Londonban van. Kettős tagságú, 30 ezer egyéni és több mint 195 ügyvédi kamarát képviselő szervezet a tagja. Az IBA befolyással bír a nemzetközi jogi reformokra és körvonalazza a jogi szakma jövőjét. Tagszervezetei a világ minden részéről származnak.

Két osztályra tagozódik:

 • a Jogi Gyakorlat Osztályára (Legal Practice Division), valamint
 • a Szakmai Érdekképviseleti Osztályra (Public and Professional Interest Division),


lefedve valamennyi gyakorlati jogterületet és szakmai érdekkört. A Jogi Gyakorlat Osztálya tagozatokra (sections), illetve szakosztályokra (committees) oszlik.

Az IBA magas színvonalú publikációkat jelentet meg és tagjai számára nemzetközi szintű konferenciákat szervez.

Az IBA Emberi Jogi Intézete (Human Rights Institute) egy 1995-ben Nelson Mandela tiszteletbeli elnökségével alakult állandó bizottság. Az Intézet az Egyesületen keresztül segíti elő az emberi jogok védelmét és érvényesítését, valamint a bíróságok és a jogi szakma függetlenségét világszerte.

Az IBA célkitűzései, valamint fő tevékenységi területei:

 • az ügyvédi kamarák közötti információcsere;
 • a bíróságok függetlenségének megőrzése és a jogi szakma szabad gyakorlása, valamint fejlődő ügyvédi kamarák támogatása;
 • az emberi jogok támogatása az ügyvédek által.


2005-ben az IBA Tanácsa határozatot fogadott el a jogállamiságról (Resolution ont he Rule of Law), és felhívta tagállamait, hogy csatlakozzanak hozzá. Jelenleg 25 tagszervezet írta alá világszerte a Határozatot.

Az évente megrendezésre kerülő körülbelül 30 szakmai találkozó mellett az IBA éves konferenciáján közel 3000 küldött vesz részt, ahol gyakorló jogászok és kormányok képviselői egyaránt tartanak előadást szakmai tapasztalataikról.

Az IBA vezető folyóirata az International Bar News, de megjelentet könyveket és szakfolyóiratokat is, mint pl. a Business Law International; Competition Law International; Construction Law International; Convergence and the Journal of Energy and Natural Resources, valamint a szakosztályok hírlevelei (Committee newsletters).

Forrás: www.ibanet.org

UIA - UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS (ÜGYVÉDEK NEMZETKÖZI UNIÓJA)

Az  UIA-t 1927-ben alapították jogászok közötti nemzetközi kapcsolatok kiépítése érdekében, így valószínűleg a legrégebbi, jogfolytonosan működő nemzetközi ügyvédi szervezet. A kettős tagsági elv alapján az UIA-nak jelenleg több mint 200 (majdnem 2 millió jogászt képviselő) ügyvédi kamara, szervezet és szövetség vált tagjává, csakúgy mint többezer egyéni tag legalább 110 országból.

Az UIA hivatalos nyelvei az angol, francia, spanyol, német, olasz, arab és a portugál. Munkanyelve az angol, francia és a spanyol.

Az UIA céljai:

 • a jogászi szakma alapelveinek és fő értékeinek terjesztése és védelme;
 • a jogi ismeretek nemzetközi szintű fejlesztése;
 • az emberi jog alapelveire és a nemzetek közötti békére épülő nemzetközi jogrend megvalósítása a jog által;
 • tanácsadói részvétel a nemzeti és nemzetközi szervezetek (ENSZ, Európa Tanács, az Ex-Jugoszláviai és a Ruandai Nemzetközi Büntető Törvényszék, Nemzetközi Büntető Törvényszék, Nemzetközi Büntetőjogi Kamara Tanácsa) tevékenységében, mint kormánytól független szervezet (NGO);
 • kamarák és kamarai szervezetek közötti nemzetközi kapcsolatok építése;
 • a jogi szakma érdekvédelme.


Az UIA közgyűlése határozatokat fogad el, amelyek végrehajtásához tagjai és nemzetközi szervezetekben való közreműködése egyaránt hozzájárulnak.

Jelentősebb általános jellegű határozatai érintették

 • a halálbüntetést,
 • a gyermekek és kisebbségek jogait, valamint
 • az igazságszolgáltatáshoz való jogot.


Jogi szakmai kérdéseket érintő határozatai:

 • A jogi szakmai magatartás elvei a XXI. században (Sydney, 2002);
 • UIA normák a hazájukon kívül gyakorló jogászok számára (Sydney, 2002);
 • Szakmai titok az EU-ban (Porto, 2000);
 • A multidiszciplináris gyakorlatról (MDP) (Új Delhi, 1999)


Az UIA székhelye és szervezeti adminisztrációja Párizsban van. Figyelemmel arra, hogy az UIA, mint kormányoktól független szervezet (NGO) az ENSZ és az Európa Tanács mellett konzultációs szervezetként is működik, képviseleti irodája van New Yorkban, Genfben és Bécsben is, továbbá számos más szakmai világszervezetben is képviselteti magát.

Az UIA hivatalos nyelve az angol, francia, spanyol, német, olasz, arab, portugál. Munkanyelvek az angol, francia és a spanyol.

Forrás: www.uianet.org


AIJA - ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JEUNES AVOCATS

Az AIJA egy 1962-ben alapított nemzetközi szervezet, melynek két hivatalos nyelve az angol és a francia. Az AIJA az egyetlen globális szervezete a fiatal, 45 év alatti ügyvédeknek és jogtanácsosoknak. Az AIJA szemináriumok, jogi tanfolyamok és konferenciák széles skálájával támogatja a szakmai együttműködést és barátságot a fiatal, karrierjüket építő jogászok között szerte a világban.

Ezek a szakmai konferenciák nem csak a tételes jogi fejlődésről adnak számot, hanem olyan készségek kifejlesztésében is segítséget adnak, mint a tárgyalások művészete és az ügyvédi irodaépítés tapasztalatai. Az AIJA célja, hogy rendezvényei lehetőséget biztosítsanak a szakmai kérdések megvitatásán túlmenően a fiatal ügyvédek közötti együttműködés és baráti kapcsolatok kialakításához.

A rendezvények magukban foglalják a féléves és az éves közgyűlést, valamint a különböző témákkal foglalkozó szakmai szemináriumokat. A következő időszak egyes témái:

 • a vezető tisztségviselők felelőssége (Barcelona 02.03.2007)
 • EU jog (Luxembourg 15.03.2007.);
 • disztribuciós szerződések (Firenze 12.04.2007);
 • választottbíráskodás és környezetvédelmi jog (Helsinki 08.06.2007.);
 • M&A (München 22.06.2007).


Az AIJA az emberi jogok világszerte elkötelezett védelmezője, ezen belül is kiemelten foglalkozik a szabad ügyvédi hivatásgyakorlás kérdéseivel. Fellép azon ügyvédek védelmében, akiket hivatásuk gyakorlásával összefüggésben ér jogi hátrány.

Az AIJA kiváló alkalmat nyújt arra, hogy a jogi szakma kiválóságaitól lehessen hallani a jogfejlődés legkülönfélébb aspektusairól, továbbá arra is, hogy valaki előadóként tegye próbára képességeit egy nemzetközi hallgatóság előtt. Ezek a szakmai fórumok a szakmai fejlődés és a tapasztalatcsere lehetőségét adják és ezen túlmenően életre szóló szakmai és egyéni barátságok kötődhetnek.

A szemináriumok jellegzetessége, hogy a résztvevők az előadások mellett workshop-okban is megvitatják gyakorlati tapasztalataikat, a felmerült problémákat.

Az AIJA alapértékének tekinti a jogászi hivatás függetlenségét, tisztességes gyakorlásának követelményét, és a jogászokat terhelő társadalmi felelősségvállalást (A Fiatal Ügyvédek Kartáját az AIJA 2004. évi közgyűlése fogadta el).

Az AIJA-t 1962-ben alapították, hivatalos nyelvei: angol és francia.

Forrás: http://www.aija.org

UAE - L'UNION DES AVOCATS EUROPÉENS (AZ EURÓPAI ÜGYVÉDEK UNIÓJA)

Az Európai Ügyvédek Uniója (franciául: Union des Avocats Européens, angolul: European Lawyers Union), az Európai Unió egyik legjelentősebb ügyvédi szervezete, amely 1986-ban került megalapításra és jelenleg már több száz tagot számlál.

Az UAE Alapszabályában foglalt főbb céljai az alábbiak:

 • az ügyvédi hivatás feltételeinek javítása valamint a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának elősegítése a Közösségen belül;
 • a közösségi jog és az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről szóló Európai Egyezménynek megfelelő európai joggyakorlat kialakulásának elősegítése; valamint
 • az ügyvédi hivatás jogállásának valamint az azzal kapcsolatos gyakorlat és etikai szabályok harmonizációja annak érdekében, hogy az Európai Unió területén egy egységes, az ügyvédi hivatással kapcsolatos koncepció alakuljon ki.


Az UAE tevékenysége:

Az UAE céljainak megvalósítása érdekében fórumot teremt az európai ügyvédek számára és lehetőséget biztosít a különböző tagországbeli jogász kollégákkal történő kapcsolatfelvételre, szakmai önképzésre, tapasztalat- és eszmecserére.

Az UAE éves rendszerességgel megrendezett kongresszusai mellett további színvonalas konferenciákat, szakmai találkozókat és szemináriumokat szervez különböző európai helyszíneken. A legutóbbi éves kongresszusok témái az alábbiak voltak: Európa, Sport és Jog (2005), Schengentől az Alkotmányig (2004), Fogyasztóvédelem és élelmiszerbiztonság (2003), Átláthatóság és a befektetők védelme (2003).

Az UAE 2005. április 21. napján Magyar Ügyvédi Kamarával és a Budapesti Ügyvédi Kamarával együttműködve "Az ügyvédi hivatás gyakorlásával kapcsolatos új kihívások" címmel Budapesten rendezett nemzetközi konferenciát.

Az UAE a konferenciák és szemináriumok szervezése mellett különböző, főként angol, francia és olasz nyelvű publikációkat is kiad.

A kettős tagság elve alapján működi, tagjai lehetnek magánszemély ügyvédek és ügyvédi kamarák. Az UAE Alapszabálya szerint a szervezethez történő csatlakozás lehetősége az alábbi személyek számára lehetséges:

 • Európa bármely ügyvédi kamarájának tagja (egyéni tag);
 • az Európai Unió bármely tagállamának olyan ügyvéd állampolgára, aki nem uniós tagállamban működő kamara tagja (egyéni tag);
 • Az Európa Tanács tagállamaiban működő kamarák tagjai társult tagként csatlakozhatnak az UAE-hez (kollektív tag).


Forrás: http://www.uae.lu

EWLA - EUROPEAN WOMEN LAWYER'S ASSOCIATION (EURÓPAI ÜGYVÉDNŐK EGYESÜLETE)

Az EWLA egy nemzetközi, kormányoktól független szervezet (NGO - non-governmental organization), amely filantróp, tudományos és pedagógiai célok elérésén dolgozik. Az EU-ban és az EFTA területén működő ügyvédnők nemzeti szövetségeit egyesíti, emellett tagjai ezen országokból származó egyéni ügyvédnők és akadémikusok is.  Hazánk részéről a Magyar Ügyvédnők Egyesülete tagja az EWLA-nak.

Az EWLA céljai:

 • az európai törvényhozás felfogását javítani a - különösen nőkre vonatkozó - egyenlőség tekintetében;
 • a női ügyvédek egyesítése EU-szerte, pl. a kamarákkal, ügyvédnői egyesületekkel (ld. Magyar Ügyvédnők Egyesülete), jogi és kutatói oktatási intézményekkel, valamint az európai vagy egyéb hatóságokkal való kapcsolattartás útján országos és nemzetközi szinten;
 • tanulmányok, kutatások végzése és konferenciák szervezése európai ügyvédnők részére, európai és Európán kívüli szervezetekkel és intézményekkel együttműködésben, a jog- és esélyegyenlőség elérése érdekében;
 • az EU-n belül gyakorló ügyvédnők közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése, találkozók és együttműködések elősegítése.


Az EWLA elsősorban tudományos és pedagógiai jellege mellett a nők érdekeit általában és különösen jogi téren képviseli és védi az EU intézményei előtt.

Az EWLA az európai ügyvédnők együttműködésével a jog és a politika terén az emberi jogok és különösen a nemek közötti egyenlőség szempontjából szerzett speciális tapasztalataik ötvözését kívánja elérni. Célja továbbá, hogy az emberi jogok - ideértve a nemek közötti egyenlőséget - garanciáinak hatékonysága érdekében európai szinten nyomást gyakoroljon a jog eszközeivel, így például szakértői vélemények készítésével, az EU és nemzeti intézményeknél folytatott lobbi tevékenységgel, elsődleges és másodlagos közösségi jogszabályokra vonatkozó javaslatokkal és tervezetekkel, az Európai Bíróság elé terjesztett próba-ügyekkel, a nők felvilágosításával a jogérvényesítés lehetőségeire nézve, kampánytevékenységgel, stb.

Az EWLA számos állásfoglalást és határozatot bocsátott ki különböző témákban, így az Európai Alkotmány, az Európai Alapjogi Karta és Ügynökség, az EU jövője, az európai irányelvek módosításai, a csempészet, és a bevándorlás témaköreiben. Az EWLA részt vesz továbbá uniós és nemzeti szintű nyilvános meghallgatásokon.

Az EWLA munkacsoportjai különböző területekkel foglalkoznak, úgy mint a nemek közötti egyenlőség, jogi oktatás, egyenlő jogok oktatása, üzleti jog, büntetőjog, családjog, Európa Jövője, egészségügyi jog és reprodukciós eljárások joga, a női nem elleni erőszak, csempészet, igazságügyi együttműködés és határon átnyúló jogviták. Az elnökségi és egyéb tagok önkéntesen végzik tevékenységüket.

AIPPI - ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (SZELLEMI TULAJDON VÉDELMÉNEK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE)


A világ első számú olyan politikailag semleges, kormánytól független szervezete (NGO), amely a szellemi tulajdon védelmének jogával (szabadalom, védjegy, szerzői jog, számítógép szoftver, integrált vezetékek, formatervezés, növényfajták, eredetmegjelölés, földrajzi árujelzők, tisztességtelen verseny) kapcsolatos kutatást végez, irányelveket dolgoz ki.

Az AIPPI 1897-ben alakult, a Párizsi Uniós Egyezmény aláírását követően. Több mint 100 országból származó, 8000 fő feletti tagjai gyakorló jogászok (ügyvéd, szabadalmi ügyvivő, bíró), akadémikusok és szellemi tulajdon jogosultjai (tudósok és mérnökök). A kezdetben Nyugat-Európára összpontosító szervezet ma már Észak- és Dél-Amerikában, Kelet-Európában, Ázsiában, Ausztráliában és Afrikában is tevékeny. A szervezet székhelye és adminisztrációs központja Svájcban (Genf) van.

Az AIPPI célja a szellemi tulajdon védelmének elősegítése nemzeti és nemzetközi szinten, nemzetközi és regionális egyezmények és megállapodások, továbbá nemzeti jogszabályok fejlesztésével, terjesztésével és javításával.

Az AIPPI a hatályos nemzeti jogszabályok tanulmányozása és ezek nemzetközi szintű harmonizálása érdekében javaslatokat tesz.

Az AIPPI kétévente tartja Kongresszusát, amelyen nemzetközi vonatkozású jogi kérdéseket vitatnak meg és határozatokat hoznak, továbbá szakmai műhelyeknek is otthont ad.

Az ún.  függő kérdések tanulmányozására munkabizottságok (Working Committees) alakulnak, amelyek határozat- és jelentéstervezeteket készítenek, amelyeket aztán a Kongresszuson megvitatnak. Ezt követően a Végrehajtó Bizottság elkészíti a végleges Határozatot és Jelentést, amelyeket a WIPO, WTO és a nemzeti szabadalmi és védjegy hivatalok részére megküldenek világszerte. Az AIPPI eddig több mint 700 Határozatot és Jelentést fogadott el. A nemzetközi jelentések az AIPPI hivatalos nyelvein, angolul, franciául és németül készülnek, a határozatokat spanyolul is kiadják.

Az AIPPI Szervezete:

Az AIPPI 64 nemzeti és egy regionális Csoportra tagozódik, ezeken keresztül lehet taggá válni, illetve ahol nincs ilyen Csoport, ott független tagság szerezhető.

Nemzetközi testületei: Közgyűlés, Végrehajtó Bizottság, Elnöki Tanács és az Iroda.

A Főtitkárság Zürichben működik.

Állandó bizottságai:

 • Program Bizottság, amely tanulmányi témákat javasol;
 • Pénzügyi Tanácsadó Bizottság; Jelölő Bizottság.


Az AIPPI állandó képviseletekkel rendelkezik, amelyek kormány- és kormánytól független szervezetekkel tartják a kapcsolatot, úgy mint a WIPO, a FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle ) és a LES (Licensing Executives Society).

A szervezet főbb érdemei:

 • a Párizsi Egyezmény felülvizsgálata, amelynek eredményeképp az iparjogvédelem jelentős fejlődést ért el a 20. században;
 • a Védjegyjogi Egyezmény létrejötte AIPPI kezdeményezésére;
 • AIPPI küldöttség aktív részvétele olyan jelentős egyezmények nemzetközi elfogadásában, mint a Szabadalmi Jogi Egyezmény, az Európai Közösségi Szabadalmi Egyezmény, az EU Biotechnológiai Irányelv, a Hágai Megállapodás és a Madridi Protokoll.


Forrás: http://www.aippi.org

LIDC - INTERNATIONAL LEAGUE OF COMPETITION LAW (NEMZETKÖZI VERSENYJOGI LIGA)


A LIDC 1930-ban alakult lausanne-i székhelyű egyesület, amelyet olyan Nemzeti és Regionális Csoportok, valamint - Csoport hiányában - egyéni tagok alkotnak, akiknek céljai és célkitűzései megegyeznek a szervezetével.

Az LIDC céljai:

 • a tisztesség és igazságosság elveinek előmozdítása a versenyképes kereskedelemben és a tisztességtelen piaci verseny elleni kampány;
 • információ- és anyaggyűjtés a tagországok versenyjogaira vonatkozóan, illetve ezek hozzáférhetővé tétele;
 • a tagországok jogszabályainak tanulmányozása és összehasonlítása, valamint javaslattétel a felmerülő nemzeti és nemzetközi versenyjogi problémák megoldására;
 • a versenyjogra és a tisztességtelen     piaci versenyre vonatkozó LIDC alapelvek közzététele, valamint kampányolás a szükséges reformokért mind meghatározott országokban, mind nemzetközi szinten;
 • a szabad kereskedelem és vállalkozás biztosításához szükséges eszközök kutatása és védelme.


A fenti célok megvalósítása érdekében a tudományos bizottság (Scientific Committee) az alábbi tevékenységet végzi:

 • az évente megrendezendő nemzetközi kongresszus programjának megvitatása és jóváhagyása;
 • a nemzeti beszámolókhoz készített kérdőívek megvitatása és jóváhagyása;
 • a kérdőívek alapján készült nemzetközi jelentés jóváhagyása;
 • a megkeresések megválaszolása felőli döntés, illetve ad hoc bizottság felállítása és a választervezet jóváhagyása.


Forrás: http://www.ligue.org
Magyar csoport - Versenyjogi Egyesület: http://www.versenyjog.huINTA - INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION (NEMZETKÖZI VÉDJEGY EGYESÜLET)

Az INTA egy 1878-ban alakult, new york-i székhelyű non-profit egyesület, amelynek tagjai több mint 180 országból származó védjegyjogosultak és szakértők. A szervezet azzal a céllal jött létre, hogy védje és előmozdítsa a védjegyjogosultak jogait, biztosítsa a megfelelő jogszabályokat, továbbá segítséget és bátorítást nyújtson minden olyan kezdeményezéshez, amely a védjegy jogok fejlesztésére és elismerésére irányul.

Az INTA céljai:

 • a védjegy és a kapcsolódó szellemi tulajdonok, mint a tisztességes és hatékony nemzeti és nemzetközi kereskedelem elemeinek támogatása és fejlesztése;
 • a védjegy közösség képviselete, irányelvek kidolgozása és a szakmai ismeretek és fejlesztés előmozdítása.


Az INTA több adatbázist tart fenn a nemzeti és nemzetközi védjegyregisztrációk és kapcsolódó eljárások szabályairól, a nemzeti joggyakorlatról, továbbá kiadványokat és könyveket jelentet meg. Ülését évente tartja.


ÜGYVÉDI IRODÁK HÁLÓZATAI (ALLIANCES, NETWORKS, BEST FRIENDS, ETC.)


1. Lex Mundi

Az 1989-ben alakult Lex Mundi tagja 160 tagiroda 17 ezer ügyvédje, 99 ország 560 irodájából. A tagok olyan prominens helyi ügyvédi irodák, amelyek jogi szakértelmük, jó hírnevük és ügyfeleiknek nyújtott szolgáltatásaik miatt elismertek. Mint jogrendszerük kizárólagos képviselői, minden egyes tag teljeskörű jogi szolgáltatást köteles nyújtani kereskedői ügyfélköre igényeinek megfelelően, és elöl kell járnia a technológia alkalmazásában, valamint az irodai vezetésben.

A Lex Mundi rendszeresen felülvizsgálja tagirodáit és megszünteti tagságát, amennyiben az ügyvédi iroda nem felel meg többé a szervezet felelős, magas színvonalú jogi szolgáltatásokra vonatkozó elvárásainak. Az ügyfelek közvetlen visszaigazolásai alapján az Ügyfél Tanács javaslatokat tesz a Lex Mundinak az ügyfelek lehető legjobb kiszolgálására, illetve irányelvek és tervek kidolgozására vonatkozóan.

A Lex Mundi tagjai közvetlenül hozzáférhetnek tagtársaik szakmai tapasztalataihoz és piaci ismereteihez a világ valamennyi jogrendszerében. A tagirodák együttműködésben kidolgozták az ügyfelek számára a legsikeresebb, újító megoldásokat.

Forrás: http://www.lexmundi.org

2. EUROJURIS

Az EUROJURIS egy európai ügyvédi érdekcsoport, amely 17 ügyvédi iroda-csoportot számlál, és amelynek Európa 610 városában működő mintegy 650 ügyvédi iroda több mint 5000 ügyvédjének szakmai hálózata. A szervezetben résztvevő nemzeti irodáknak van egy EUROJURIS egyesülete, amely tagnak választ olyan, általában közepes méretű, jogszerűen bejegyzett független ügyvédi irodákat, amelyek megfelelnek az EUROJURIS szelekciós feltételeinek.

Az EUROJURIS célja az, hogy a gazdasági társaságok, testületek, hatóságok és privát ügyfelek közvetlen jogi tanácsot kapjanak és helyi képviseletüket európaszerte ellássák. A helyi EUROJURIS ügyvéd közvetítésével az ügyfél eljuthat a neki megfelelő külföldi ügyvédi irodákhoz is.

Mint minden jelentős ügyvédi szakmai hálózat tagirodái, az EUROJURIS-ban tag ügyvédi iroda jól berendezett és környezetében jó hírnévvel rendelkező iroda, ami nyilvánvalóan a szakmai megbízhatóság egyik üzenete és megjelenése is. A gondosan kiválasztott irodák megfelelnek a nemzetközi gyakorlatban elfogadott munkadíjra, a kötelező szakmai felelősségbiztosításra, az idegen nyelv ismeretére, a gyorsaságra és megbízhatóságra vonatkozó minőségi előírásoknak. Mindegyik tagiroda megtartja szakmai önállóságát.

Forrás: http://www.eurojuris.net

3. Libralex

A Libralex egy európaszerte működő, független ügyvédi irodákat összefogó egyesület, amely azzal a céllal alakult, hogy hatékony jogi tanácsadást és képviseletet biztosítson bíróságok előtt nemzeti, nemzetközi és európai közösségi ügyekben az ügyfél igényeinek megfelelő európai nyelven.

Forrás: http://www.libralex.com