Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Adatvédelmi tisztviselő

A Magyar Ügyvédi Kamara tisztségviselői

A Magyar Ügyvédi Kamara tisztségviselői
a) az elnök,
b) az elnökhelyettesek,
c) a főtitkár,
d) a titkár(ok),
e) az állandó bizottságok elnökei,
f) a fegyelmi főmegbízott,
g) a fegyelmi megbízott(ak).

 

 

 

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke
a) képviseli a Magyar Ügyvédi Kamarát,
b) irányítja az elnökség és a bizottságok működését, biztosítja a működés feltételeit, és gondoskodik e szervek határozatainak végrehajtásáról, tevékenységéről beszámol az elnökségnek,
c) koordinálja a Magyar Ügyvédi Kamara szerveinek és tisztségviselőinek munkáját, megállapítja a tisztségviselők közötti munkamegosztás rendjét,
d) fegyelmi és összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezhet,
e) biztosítja a Magyar Ügyvédi Kamara ügyintéző szervezetének működését, irányítja azt, az alkalmazottak felett munkáltatói jogot gyakorol,
f) elnököl a teljes ülésen,
g) összehívja és vezeti a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének üléseit, elrendelheti az elnökségi ülés videokonferencia-, telefonkonferencia-technológia vagy más távközléstechnikai eszköz alkalmazásával történő tartását,
h) eljár az elnökség által átruházott jogkörben,
i) kijelöli a helyettesítésére jogosult (VII.8. pont) elnökhelyettest,
j) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal, illetőleg intézkedik minden olyan ügyben, amelyet az Ügyvédi törvény illetőleg a jelen Alapszabály nem sorol más szerv vagy tisztségviselő hatáskörébe.

Az elnököt ügykörében megilleti az utasítás adási jog. Az elnök nem adhat olyan utasítást, amely bármely szerv vagy tisztségviselő törvényben vagy szabályzatban megállapított önálló jogkörét elvonja, vagy ezen jogkörét korlátozza.

A Magyar Ügyvédi Kamara elnökét az erre kijelölt elnökhelyettes helyettesíti. A helyettesítésre kijelölés az elnök tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége, egyéb esetben az elnök hatáskörébe tartozik.

A Magyar Ügyvédi Kamara elnökének határozata ellen a közlésétől számított tizenöt napon belül az elnökséghez fellebbezhet az a területi kamara, amelyet a határozat érint.

Az elnökhelyettesek
A Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettesei a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke által meghatározott ügykör megosztás szerint közvetlenül felügyelik a Magyar Ügyvédi Kamara tevékenységének reájuk bízott területét. Valamennyi elnökhelyettes köteles évente legalább egyszer az elnök által reábízott terület irányítása körében végzett tevékenységéről az elnökség számára beszámolni.

Főtitkár, titkár(ok)
Az elnök által átruházott jogkör keretei között a főtitkár irányítja a Magyar Ügyvédi Kamara hivatali szervezetét, közreműködik az elnökségi ülések előkészítésében, intézi az elnökség hatáskörébe tartózó igazgatási ügyeket, az elnökség részére előterjesztéseket készít. A főtitkár a feladatait a titkárral (titkárokkal) együttesen az elnök által megállapított munkamegosztásban végzi.

Fegyelmi főmegbízott, fegyelmi megbízott(ak):
A fegyelmi főmegbízott és a fegyelmi megbízott(ak) a fegyelmi eljárás során - a Fegyelmi Szabályzat rendelkezéseinek megtartásával - a másodfokú eljárásban a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének megbízásából jár(nak) el, képviseli(k) az Ügyvédi Kamara álláspontját. A fegyelmi főmegbízott és a fegyelmi megbízott(ak) közötti munkamegosztást az elnök állapítja meg.

A Magyar Ügyvédi Kamarát az elnök önállóan, az elnökhelyettesek és a főtitkár, illetőleg az elnök által kijelölt titkár másodmagukkal, együttesen képviselik. A Magyar Ügyvédi Kamara nevében az elnök önállóan is, az elnökhelyettesek és a főtitkár, illetőleg a titkár másodmagukkal, együttesen írnak alá.

A Magyar Ügyvédi Kamara tisztségviselőit a Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülése négy évre választja meg, megbízatásuk a következő választásig szól. A tisztségviselőket és a bizottsági tagokat közvetlenül választják, titkos szavazással. A Magyar Ügyvédi Kamara tisztségviselőit az ebben a minőségben tudomásukra jutott tények és adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

[Forrás: dr. Kiss Daisy: Az ügyvédség. In: Az igazságügyi szervek működése. Kommentár a gyakorlat számára. HVG-Orac, Bp. 2007.]