Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Régebbi hírek2014.12.17. 18:40

2013. év hírei

 

Értesítés a JÜB2 rendszer bevezetéséről - tovább

 


 

A MAGYAR ÜGYVÉDEK BIZTOSÍTÓ ÉS SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK FELHÍVÁSA


A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége által - dr. Kiss Daisy emlékére - kiírt polgári perjogi pályázat eredménye: - Tovább


Elektronikus ügyintézés a bíróságon - tovább


Közlemény - Tovább


Tájékoztatás - Tovább


Ügyfélhívó - Tovább


 

 

 

Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet munkarend változása
Tovább


 

 

 


e-Per levél

Tisztelt Elnök Kollegák!


A Magyar Ügyvédi Kamara felvette a kapcsolatot az OBH-val a bíróság és ügyvédek közötti új, 2013. január 1-jétől indult elektronikus polgári perrendtartási kapcsolattartás ügyében ("e-per").

Az OBH abban kérte az ügyvédi kamarák segítségét, hogy az ügyvédek minél szélesebb körben és minél hamarabb kezdjék használni a rendszert, hogy ők is kellő szintű és széles földrajzi lefedettségű tapasztalatot szerezzenek. Ennek elősegítése érdekében fordulunk a területi kamarákhoz segítségért.

Az OBH szeretne megyénként legalább egy-egy fő kapcsolattartó nevet, aki vállalja, hogy az új elektronikus ügyintézési móddal kapcsolatos saját tapasztalataik tárgyában kapcsolatot tartanak a törvényszéki kollégiumvezetők által megjelölt megyei bírákkal.

Ezen kapcsolattartóknak olyan ügyvéd kollégáknak kellene lenniük, akik a) 2013. január 1-je óta Pp. 394/A. §-nak megfelelően, elektronikus úton keresetet nyújtottak be törvényszéki hatáskörben, vagy b) vállalják, hogy ilyet egy hónapon belül benyújtanak.

Az egyeztetés célja az lenne, hogy az ügyvédek már az irat benyújtás előtti pillanattól kezdődően legalább az első válasziratig érdemben egyeztethetnének az érintett bírákkal a felmerülő új, gyakorlati kérdésekről, és ez remélhetőleg segíthet mind a beadási kedv növelésében, mind az ügyvédek számára kedvező (megyei szintű) bírósági gyakorlat kialakításában. Sajnos kifejezetten teszt beadványok beadására nincsen technikai lehetőség, de készítettünk egy gyakorlati útmutató anyagot is (csatolva), amely a felmerülő problémák egy részének kezelésében segíthet.

Mielőbbi válaszukat várva


Üdvözlettel:

Dr. Bánáti János elnök

 

MÜK e-Per rövid ismertető

MÜK e-Per részletes ismertető

 


 

Tájékoztatás

2013. január 1. napjától a Fővárosi Törvényszék elnökének döntése értelmében a Pesti Központi Kerületi Bíróság büntető tagozata átalakításra kerül.

A döntés értelmében megszüntetésre került a kizárólag kiemelt ügyeket tárgyaló B.IV. csoport és ezzel egyidejűleg kezdte meg működését a B.I. csoport. A B. I. csoporthoz tartozó kezelőiroda a korábbi B.IV. csoport kezelőirodájának helyén működik tovább.

Az átalakítással egyidejűleg a B.I. csoport kezelőirodáján is bevezetésre kerül 2013. január 9. napjától az ügyvédnap online foglalórendszer. Ennek megfelelően a B.I. csoport kezelőirodáján az  ügyfélfogadási rend az ügyvédnap online foglalórendszer előírásai alapján került kialakításra, így szerdai napokon 8 óra 30 perctől 12 óra 30 percig kizárólag az online rendszeren keresztül regisztrált és bejelentkezett ügyvédek részére tart ügyfélfogadást a kezelőiroda. A fenti időpontban azon ügyvédek számára továbbra sincs ügyfélfogadás, akik az online foglalórendszerben nem kértek időpontot.

 

 


ÜK projekt

 

Tisztelt Kolléganő/Kolléga Úr!

Az Országgyűlés 2012. december 17-én elfogadott törvénymódosítása folytán 2013. január 1-től a polgári perekben a bíróságokkal az elektronikus kommunikáció, illetve a beadványok ily módon történő benyújtása csak lehetőség!

Figyelemmel arra, hogy a résztvevők számára szükségesnek látszik az átmenet biztosítása, célszerű, hogy először csak az erre kifejezetten vállalkozó ügyvédek és bíróságok között kerüljön sor a rendszer éles üzemben történő "tesztelésére".

Mellékelten megküldöm dr. Handó Tünde asszonynak, az Országos Bírósági Hivatal elnökének tárgybani részletes tájékoztatását.

Ez alkalomból is Boldog, sikeres új évet kívánok: Dr. Bánáti János elnök

Dr. Bánáti János úrnak

a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke

B u d a p e s t

 

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

Az Országgyűlés 2012. december 17. napján elfogadta a T/9233. számú „Az egyes igazságügyi törvények módosításáról” szóló törvényjavaslatot, amely a Köztársasági Elnök aláírására vár. Az elfogadott törvény 1. § (8)-(16) bekezdései, valamint a 34. §-a tartalmazzák „Az ügyfélkapcsolatok elektronizálása egyes bírósági eljárásokban” (EKOP-1.A.1-08/B-2009-002) azonosító jelű projekt lezárása és a 2013. január 1-jei indulásához kapcsolódva módosította a Pp. Hetedik Rész „Elektronikus kommunikáció a polgári perben” című XXVIII. Fejezetét, illetőleg a Be. II. címét (Általános eljárási szabályok) 69/A és 69/B §-sal, 70. §-a pedig (7a) bekezdéssel, 219. §-a (1a) bekezdéssel egészülnek ki, a Be. 604. § (2) bekezdésébe pedig beiktatásra kerül a k) pont.

A Pp-t módosító rendelkezések szerint a törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó 2013. január 1. napját követően indult polgári perekben a fél, illetve képviselője választhatja a bírósággal való elektronikus úton való kapcsolattartást, beadványát és annak mellékleteit elektronikus úton juttathatja el a bírósághoz.

A büntetőeljárásban 2013. január 1. napjától a bíróságok egymás között, illetve az ügyészséggel, a nyomozóhatósággal és a büntetés-végrehajtási szervezettel tarthatnak elektronikus kapcsolatot, ennek során a hivatalos iratokat elektronikusan kézbesítik. A Be. 219. § (1a) bekezdése kimondja, hogy a vádirat benyújtásához fűződő joghatások a papíralapon benyújtott vádirat bírósághoz történő beérkezéséhez kötődnek, kivéve, ha az ügyészség a vádiratot minősített elektronikus aláírással látta el, és annak benyújtása a bírósági kézbesítési rendszeren keresztül történt.

Az Országos Bírósági Hivatal az erre szolgáló informatikai rendszer alkalmazásával biztosítja az elektronikus kommunikációt.

A Pp. módosított 395. § (4) bekezdés n) pontja a Be. 604. § (2) bekezdésének q) pontja felhatalmazást ad az igazságügyért felelős miniszternek, a bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartás, illetőleg az elektronikus bírósági iratkezelés részletes szabályainak rendeletben történő megállapítására. E felhatalmazás alapján kihirdetésre vár az a KIM rendelet, amely tartalmazza a bíróság ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet módosítását, kiegészítve a Büsz-t IX/B Fejezettel.

Az "Ügyfélkapcsolatok elektronizálása" projekt eredményeként lehetővé válik, hogy az ügyfelek elektronikus beadványaik után fizetendő illetéket elektronikusan fizessék meg. A fizetési lehetőséget az állam párhuzamosan futó fejlesztése az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) által az "E-Cégeljárás" projekt keretében kifejlesztett fizetési portál (KFP) együttműködve biztosítja. A bankkártyával való fizetés lehetőségét (VPOS) az OTP Bank mint kereskedelmi bank biztosítja majd a rendszerben.

A bírósági rendszer illesztése a KFP-hez megtörtént, 2013 január hónapban lezajlanak az utolsó tesztelések és a fenti három rendszer -- a rendszereket üzemeltető szervezetek (KIM, KIFÜ, OTP) tájékoztatása szerint - 2013. február 1-jétől biztosítja az ügyfelek számára a bankkártyás fizetést, az interneten keresztül.

Mivel a bírósági eljárás illeték megfizetése az ún. „EFER-KIM fizetési portál” útján 2013. január 1. napjától nem lehetséges, átmenetileg az ugyancsak módosuló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 6/A § új, (4) bekezdése szerint az elektronikus úton eljáró félnek az illetéket átutalással kell megfizetnie az illetékes törvényszék kincstárnál vezetett illeték-bevételi számlájára; az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a beadvány bírósági érkeztetési azonosító számát és a fél nevét.

Az ismertetett jogszabályi rendelkezésekből fontosnak tartom kiemelni, hogy a polgári perben az elektronikus kommunikáció, illetve a beadványok íly módon történő benyújtása csak lehetőség.


Budapest, 2012. december 21.

Üdvözlettel:

dr. Handó Tünde sk.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke


Tisztelt Kolleganő/Kollega!

Amint az ismeretes 2013. január 1-től az ügyvéd a beadványait - választása szerint - elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is eljuttathatja a bíróságokhoz. Ezt az OBH által kifejlesztett informatikai rendszer biztosítja, amely letölthető intelligens nyomtatványok felhasználásával teszi lehetővé az iratok beküldését és fogadását.

Az OBH előzetes konzultációs megbeszélésein elhangzottak szerint mind az íratok kézbesítési felelőssége, mind a nyomtatványokon rögzített iratok hitelessége tekintetében jogalkalmazási kérdések fogalmazódtak meg, amelyekre egyértelmű válasz mindeddig nem érkezett.

Feltehetően ez indokolta azt a döntést, hogy az iratok bírósághoz való benyújtásának kötelező elektronikus rendszerét a jogalkotó 2013. január 1-től mint alternatív megoldást vezeti be, azaz továbbra is megengedi a papíralapú iratok benyújtását is.

Ezért felhívjuk a kar figyelmét arra, amennyiben az elektronikus informatikai rendszert kívánja alkalmazni annak használatát megelőzően tájékozódjon az illetékes bíróságnál az említett problémák jogalkalmazási vonatkozásairól, elkerülve a további jogvitákat.

2012. december 20.

Dr. Bánáti János


 

Földhivatali illetékességi terület változása

Tájékoztatom, hogy 2013. január 1. napjától a Budapesti 1., illetve 2. számú Körzeti Földhivatal illetékességi területe az alábbiak szerint változik.

A XVII. kerületi ügyek intézése 2013. január 1. napjától a Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatalban (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) történik.

Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala
1051 Budapest, Sas utca 19.
telefon: 06-1-354-2956, 30-408-7246
e-mail: vida.katalin@foldhiv.hu

 


 

 

A KIM törvény módosítási kezdeményezés, valamint az erre adott kamarai álláspont


KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

igazságügyi ÉS MAGÁNJOGI JOGALKOTÁSÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

 

Tárgy: az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról szóló tervezet közigazgatási egyeztetése

 

Tisztelt Cím!

Közigazgatási egyeztetés keretében, véleményezés céljából - kizárólag elektronikus úton - mellékelten megküldöm a tárgyban megjelölt tervezetet. Kérem, hogy azzal kapcsolatos észrevételeikről, javaslataikról 2012. augusztus 15-ig tájékoztatni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a tervezettel kapcsolatos észrevételeiket részünkre elektronikus úton a MIKFO@kim.gov.hu címre megküldeni szíveskedjenek.

Budapest, 2012. augusztus 1.

 

Üdvözlettel:

Dr. Jeney Orsolya
helyettes államtitkár

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi és Magánjogi Jogalkotásért Felelős Helyettes Államtitkárság
Tel.: 795-3380
Fax: 795-0419
e-mail: maganjogi-hat@kim.gov.hu

 

Előterjesztés a Kormány részére

Hatásvizsgálati lap

 


 

Dr. Jeney Orsolya úrnő részére

helyettes államtitkár

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi és Magánjogi Jogalkotásért Felelős Helyettes Államtitkár

 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony!

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége az Ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról szóló tervezetet megtárgyalta és a kialakult álláspontot az alábbiakban rögzítem:

I.

Egyetértünk a módosítások megjelölt céljával.

1.

Egyetértünk azzal, hogy az ügyvédi eskü hangsúlyosabban fejezze ki az ügyvédi hivatásrend egyedi jellegét.

2.

Egyetértünk a 13. § (3) bekezdés d) pontjával kapcsolatban megfogalmazott azon előterjesztési céllal, mely szerint „a klasszikus jogi szakmákban gyakorlattal rendelkezők tekintetében indokolt az ügyvéddé válás feltételeinek módosítása, különös tekintettel arra is, hogy e szakmákban vizsgálat tárgyát képezi a megfelelő szakmai tudás és az érintettek megfelelő gyakorlati tapasztalatokat sajátíthatnak el munkájuk során.”

Egyetértünk azzal is, hogy indokolt a további jogi hivatásrendek esetében is a szabályok felülvizsgálata.

A megfogalmazott céloknak azonban álláspontunk szerint nem felel meg a javasolt törvényszöveg.

II.

Ad. 1.§-hoz

A javasolt eskü szövege nem tükrözi az ügyvédi hivatásrend egyedi jellegét:

a/

Nem értünk egyet azzal, hogy az eskü szövege tartalmazza a „magyar nemzet javára teljesítem” fordulatot.

b/

Nem értünk egyet azzal, hogy az eskü szövege tartalmazza a „másokkal megtartatom” fordulatot.

c/

Ezzel szemben hiányoljuk az eskü szövegéből az ügyvédi titoktartásra való utalást.

Álláspontunk indokolásaképpen a korábban általunk már kifejtetteken túl az Alapvető Jogok Biztosának AJB-3615/2012. számú jelentésében megfogalmazottakra hivatkozunk, figyelemmel arra, hogy ez az ügyvédi kar véleményét is hűen tükrözi:

ad. a/ „Fogalmi különbség van a köztisztviselő és az ügyvéd között abban, hogy előbbi a köz érdekében köteles - esküje szerint is - eljárni, míg az ügyvéd nem a köz, hanem a magánügyfél érdekében köteles a legjobb tudása szerint ellátni hivatását..... Ugyanis az ügyvéd nem feltétlenül a közösség, hanem az általa képviselt, - akár a nemzeti közösséggel szemben álló - állampolgár javait képviseli. Ezen az alapon nyilván értelmezhetetlen a magyar nemzet javára való tevékenység elvárása.”

ad .b/ „Az ügyvéd természetesen nem hatósági személy, a hatóság tagjának sem  jogaival, sem kötelezettségeivel nem rendelkezik......az ügyfél képviselője. Éppen ezért nem feladata az ügyfelet jogkövető magatartásra bírni és ehhez megfelelő eszközrendszer sem áll rendelkezésére a hatóságokkal ellentétben.”

ad. c/ „Az ügyvédi eskü, mint egyfajta erkölcsi alapvetés magasabb elvi szintre helyeződik - mind az ügyvédben, mind a társadalom többi tagjában, - mint a törvényhozók által alkotott jogszabály. Az ügyvéd szemszögéből ez azt jelenti, hogy a titoktartásra vonatkozó konkrét jogszabályi előírásokat megelőzve, azoknál magasabb szintű erkölcsi kiindulópontra hivatkozhat.”

Ad. 2.§-höz

Az előterjesztésben megfogalmazott célokból nem következik az Ütv. 13.§. (3) bekezdés d) pontjának mellőzése.

Az előterjesztés indokolása arra hivatkozik, hogy „egyetlen jogi pályáról érkező kérelmező esetében sem” szükséges feltétel az egy éves ügyvédi, ügyvédjelölti vagy alkalmazott ügyvédi joggyakorlat. Ez az indokolás azonban csak arra az esetkörre vonatkoztatható, ha a kamarai felvételt kérő, valóban más jogi pályáról érkezik, azaz a bejegyzését megelőző években más jogi pályán szakmai gyakorlatot szerzett.

Előfordulhat azonban, hogy a kamarai felvételt kérő évtizedekkel korábban megszerzett jogi szakvizsga után nem dolgozott jogi pályán. Az elmúlt évek, évtizedek a teljes joganyag megújításával jártak, ezért a megbízók érdekeivel ellentétes, ha ügyvédi bejegyzést nyerhet olyan személy, aki a felvételt megelőzően nem szerzett a hatályos joganyagból megfelelő gyakorlatot.

III.

Mindezekre figyelemmel az alábbi szövegjavaslatot tesszük:

Az Ügyvédi törvény 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az eskü szövege a következő: Én (az eskütevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom. Ügyvédi hivatásom gyakorlása során szakmai kötelességeimet lelkiismeretesen és a legjobb tudásom szerint, ügyfelem érdekében eljárva teljesítem és az ennek során tudomásomra jutott titkot megőrzöm (Az eskütevő meggyőződése szerint.) Isten engem úgy segéljen!”

Az Ügyvédi törvény 13. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelem benyújtása előtti három évben legalább egy évet jogi végzettséghez kötött munkakörben dolgozott.”


Budapest, 2012. augusztus 15.

Üdvözlettel:

Dr. Bánáti János
elnök


 

Az Alapvető Jogok Biztosának jelentései az ügyvédi tevékenységgel összefüggésben

 

az AJB-4650/2012. számú ügyben

az AJB-3202/2012. számú ügyben

az AJB-3107/2012. számú ügyben

az AJB-3203/2012. számú ügyben

az AJB-3514/2012. számú ügyben

az AJB-3464/2012. számú ügyben

az AJB-3106/2012. számú ügyben

 


 

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének az Ügyvédi törvény 13. § (3) bekezdés d/ pontjának módosítását érintő kezdeményezésével kapcsolatban a kar tagjai részére elektronikus úton megküldött 2012. június 4-i KIM körlevél kapcsán szükségesnek tartjuk az alábbi közös közlemény kiadását.

1.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium továbbra is kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy a jogszabályok előkészítése keretében - különös tekintettel a 2011. november 15-én aláírt stratégiai partnerségi megállapodásra - támaszkodhasson az ügyvédi kar tapasztalatára, véleményére

2.
A Magyar Ügyvédi Kamara megerősíti, hogy továbbiakban is aktív szereplője kíván lenni a jogalkotás keretén belül a jogszabálytervezetek véleményezésének.

3.
Az ügyvédi kamara az Ütv. 12. § (2) bekezdés c/ pontja alapján közfeladat ellátása során nyilvánít véleményt az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben. A fent hivatkozott stratégiai partnerségi megállapodás 2/A. pontja szerint az ügyvédi kar a Magyar Ügyvédi Kamara útján vesz részt véleményének, észrevételének átadásával a jogalkotásban. Figyelemmel arra, hogy az Ütv. 114. § (1) bekezdés a/ pontja alapján a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke képviseli a Magyar Ügyvédi Kamarát, az ügyvédi kar véleményét a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke jogosult kifejezésre juttatni. Mindez természetesen nem érinti az egyéni vélemény-nyilvánítás jogát.

4.
Ezen elveket megerősítendő dr. Répássy Róbert, az igazságügyért felelős államtitkár és dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke a jövőben is egyeztetni kíván az ügyvédi kart érintő jogszabály kezdeményezésekről, ennek keretében az Ütv. 13. § (3) bekezdés d/ pontját érintő módosításról is.

Budapest, 2012. június 5.
Dr. Répássy Róbert                                                                       Dr. Bánáti János
igazságügyért felelős államtitkár                                                     elnök
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium                                      Magyar Ügyvédi Kamara