Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Adatvédelmi tisztviselő

Tájékoztató az akkreditációról

Tájékoztató az akkreditációról

I. Az akkreditáció

II. Egyszerűsített akkreditációra vonatkozó speciális szabályok

III. Akkreditációs díj

IV. Iratminták

2018. január 1-ején hatályba lépett az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény, amelynek értelmében az ügyvédi tevékenység gyakorlója szakmai tudását önképzés és kötelező továbbképzés útján fejleszti[1]. A kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítése kapcsán a Magyar Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: MÜK) országos illetékességgel gondoskodik a képzési helyek akkreditációjáról[2]. Az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettsége körében elfogadható képzésekről, szakmai és tudományos tevékenységekről a MÜK elnöksége dönt[3]. A MÜK Alapszabályának VII.22. pontja szerint az Üttv. rendelkezései alapján, az oktatással és akkreditációval kapcsolatosan a MÜK-re háruló feladatokat az Oktatási és Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: OAB) látja el.

I. Az akkreditáció

2019. január 1-ején hatályba lépett a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről (a továbbiakban: Szabályzat). A Szabályzatot a 3/2019.(VI.24.) MÜK szabályzat módosította. A módosítás 2019. július 1-jén lépett hatályba.

A Szabályzat értelmében 2020. január 1.-én kezdődik az első 5 éves ú. n. Továbbképzési Időszak, amelyen belül az ügyvédeknek, az alkalmazott ügyvédeknek, a kamarai jogtanácsosoknak, az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogászoknak és alkalmazott európai közösségi jogászoknak (a továbbiakban együtt: Továbbképzésre Kötelezett) teljesíteniük kell Továbbképzési Kötelezettségüket.

A Kötelező Továbbképzés a Kamarák és a MÜK által akkreditált ú. n. Képzési Helyek által történik. Külföldi szervezők kivételével csak a MÜK által akkreditált Képzési Helyek jogosultak arra, hogy kreditpont értékű Képzési Eseményeket (tanfolyamokat, konferenciákat, tréningeket, szakmai nyelvtanfolyamokat és egyéb az ügyvédi tevékenység szempontjából hasznos szakmai és tudományos rendezvényeket) szervezzenek a területi ügyvédi kamaráknál nyilvántartott Továbbképzésre Kötelezetteknek. Ez az előírás érvényesül az alkalmazott ügyvédeket foglalkoztató ügyvédi irodákra és a kamarai jogtanácsosokat alkalmazó munkáltatókra is.

Az akkreditáció az OAB feladata. Az OAB bírálja el az akkreditációs kérelmeket, melyeket hozzá az oktatas@muknet.hu címen kell benyújtani.

Az akkreditáció az első, 2024. december 31-ig tartó Akkreditációs Időszak egészére vagy annak egy részére kérhető.

Az Akkreditációról szóló Határozat feljogosítja a Kérelmezőt arra, hogy az Akkreditáció hatály alatt viselje a „Magyar Ügyvédi Kamara által az ügyvédi tevékenységet végzők továbbképzésére akkreditált képzési hely” címet.

Az akkreditáció iránti kérelem 2019. szeptember 1-ejétől nyújtható be.

II. Egyszerűsített akkreditációra vonatkozó speciális szabályok

Egyszerűsített akkreditáció iránti kérelmet nyújthat be a Magyar Jogászegylet és területi szervezetei, a magyarországi egyetemek okleveles jogász szakképzettség megszerzését biztosító karai, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a Továbbképzésre Kötelezettet munkaviszony keretében foglalkoztatók (a továbbiakban: Munkáltató). A Munkáltató egyszerűsített akkreditáció iránti kérelmet csak akkor nyújthat be, ha kizárólag az általa munkaviszony keretében foglalkoztatott Továbbképzésre Kötelezettnek kíván továbbképzést tartani. Eltérő esetben az akkreditációs kérelmét az OAB az általános akkreditáció feltételeinek megfelelően bírálja el.

Az egyszerűsített módon akkreditálható szervezetek 2019. szeptember 1-től akkreditáció nélkül is megkezdhetik a Továbbképzést, feltéve, hogy akkreditációs és Képzési Esemény nyilvántartásba vételi kérelmüket legkésőbb 2020. február 29-ig benyújtják az OAB-hoz. E szervezetek Képzési Eseményei akkor jogosítják fel a résztvevőket kreditpontszerzésére, ha a megtartásra kerülő esemény megfelel a Szabályzat Képzési Eseményekkel szemben támasztott szakmai, tudományos és adminisztratív feltételeinek, és a szervező az esemény tárgyát, idejét és helyét a megtartást megelőző 8. napig az OAB-nál, az oktatas@muknet.hu címre, a szervező beazonosítására alkalmas módon bejelenti, és igazolja, hogy egyszerűsített akkreditációra alkalmas szervezet, munkáltató esetében pedig nyilatkozik arról, hogy kizárólag az általa alkalmazott ügyvédeknek illetve kamarai jogtanácsosoknak tart továbbképzést.

III. Akkreditációs díj

Az akkreditációért a kérelem benyújtásával egyidejűleg díjat kell fizetni. A díjfizetés helye a Magyar Ügyvédi kamara HU53 11784009-20603344-00000000   számú bankszámlája. Az utalási közleményben fel kell tüntetni, hogy az utalás jogcíme akkreditációs díj.

Az akkreditációs díj mértéke a teljes Továbbképzési Időszakra 500.000,- Ft, egyszerűsített akkreditáció esetén 150.000,- Ft. Ha az akkreditáció hatálya egy év (vagy ennél rövidebb idő), a díj évi 150.000,- Ft, egyszerűsített akkreditáció esetén évi 45.000,- Ft.

IV. Iratminták

Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága

 


[1] Üttv. 1. § (4), MÜK Alapszabály II.1.e) pontja

[2] Üttv. 155. § (2)

[3] Üttv. 159. § (4)