Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Adatvédelmi tisztviselő

Tájékoztató a továbbképzésre kötelezettek részére

Tájékoztató a továbbképzésre kötelezettek részére
az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről

Tartalomjegyzék

1. A továbbképzési kötelezettség

2. A továbbképzésre kötelezettek köre

3. A továbbképzési időszak

4. A továbbképzési kötelezettség teljesítése - a képzési esemény

5. Kötelező képzési események

6. A képzési esemény díja

7. Részvétel Képzési eseményen

8. Kötelező részvétel Képzési eseményen

9. A Továbbképzési Kötelezettség teljesítése

10. Életkor alapú kedvezmény a továbbképzési kötelezettség teljesítése kapcsán

11. Kreditpontok

12. A 2019. szeptember 01. és 2019. december 31. között megtartott képzési eseményekre vonatkozó speciális szabályok

13. Korlátozások a kreditpontszerzésben

14. Kedvezmények

15. Mentességek a Továbbképzési Kötelezettség alól

16. Továbbképzési Kötelezettség szünetelés és felfüggesztés idején

17. A továbbképzési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei

18. A Továbbképzési Kötelezettség teljesítésének igazolása

19. Kreditpont nyilvántartása

20. Iratminták

1. A továbbképzési kötelezettség

A 2018. január 1-jén hatályba lépett új ügyvédi törvény (az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény) értelmében az ügyvédi tevékenység gyakorlója szakmai tudását önképzés és kötelező továbbképzés útján fejleszti. A kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítése kapcsán a Magyar Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: MÜK) országos illetékességgel gondoskodik a képzési helyek akkreditációjáról és a képzési események nyilvántartásba vételéről. Az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettsége körében elfogadható képzésekről, szakmai és tudományos tevékenységekről a MÜK elnöksége dönt. A MÜK Alapszabályának VII.22. pontja szerint az Üttv. rendelkezései alapján, az oktatással és akkreditációval kapcsolatosan a MÜK-re háruló feladatokat az Oktatási és Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: OAB) látja el.

2. A továbbképzésre kötelezettek köre

A továbbképzési szabályzat személyi hatálya

  • az ügyvédre,
  • az alkalmazott ügyvédre,
  • a kamarai jogtanácsosra,
  • az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogászra és alkalmazott európai közösségi jogászra terjed ki (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezettek).

3. A továbbképzési időszak

A továbbképzési időszak az az 5 éves ciklus, amelyen belül a kötelezetteknek az összesen 80 (kedvezményes esetekben 40) kreditpontot képzési eseményeken való részvétellel vagy más, a Szabályzat szerint kreditpontszerzésre alkalmas módon meg kell szerezniük.

Az első Továbbképzési Időszaka 2020. január 1-ejével indul. Aki az Üttv. és a Szabályzat értelmében 2020. január 1-ején Továbbképzésre Kötelezettnek minősül, annak 2024. december 31-ig tart az első Továbbképzési Időszak. Aki ezt követően válik Kötelezetté (mert pl. ezt követően veszik kamarai nyilvántartásba) annak a nyilvántartásba vételtől számítódik az 5 éves időszak. A Továbbképzési Időszakot követően nyomban új 5 éves Továbbképzési Időszak kezdődik.

4. A továbbképzési kötelezettség teljesítése - a képzési esemény

A Továbbképzésre Kötelezett elsősorban Képzési események útján teljesítheti Továbbképzési Kötelezettségét.

A Szabályzatban nevesített Képzési események tulajdonképpen a Kötelezettek kreditpontszerzésre alkalmas tevékenységei, melyek a következők:

Részvétel

a) a jogtudományi, államtudományi, joggyakorlati, közigazgatási, jogi szakmai nyelvgyakorlatot, illetve az ügyvédi tevékenység gyakorlását egyébként segítő tanfolyamon vagy tréningen, ideértve ezek elektronikus formáit is (a továbbiakban együtt: tanfolyam),

b) a jogtudományi, államtudományi, joggyakorlati, közigazgatási, illetve az ügyvédi tevékenység fejlesztésére alkalmas más szakmai eseményen vagy konferencián, ideértve ezek elektronikus formáit is (a továbbiakban együtt: konferencia),

valamint a következő egyéb szakmai, tudományos és oktatói tevékenységek:

c) tanfolyamon, konferencián, jelöltképzésben, felsőoktatási intézményben jogi, államtudományi, közigazgatási oktatói, előadói tevékenység

d) jogi szakvizsgán vizsgabizottsági tagság,

e) legalább középfokú jogi szóbeli és írásbeli szakmai nyelvvizsga megszerzése,

f) jogtudományi, államtudományi, és közigazgatástudományi képzésben tudományos fokozatszerzéshez vagy doktori disszertációhoz kapcsolódóan végzett opponensi tevékenység,

g) papír alapú vagy elektronikus jogi szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag, lektorált tudományos vagy szakmai kiadványban, lektorált jogi szakmai internetes felületen szerzői jogi védelem alá eső szakmai publikáció írása, szerkesztése,

h) papír alapú vagy elektronikus jogi tudományos szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag lektorálása.

5. Kötelező képzési események

A MÜK által kötelezővé tett Képzési Eseménnyel elérhető kreditpontok száma a Továbbképzési Kötelezettség teljesítéséhez szükséges kreditpontszám egynegyedét, tehát 4 kreditpontot, nem haladhatja meg (Szabályzat 2.9. pont).

6. A képzési esemény díja

A Képzési esemény ingyenes, vagy visszterhes lehet. A díjat a Képző Hely határozza meg.

A Kamara által kötelezővé tett Képzési eseményen a részvétel ingyenes.

7. Részvétel Képzési eseményen

A Kötelezett jogosult bármilyen, a saját Kamarája által szervezett / bonyolított Képzési eseményen részt venni. Egyéb Képzési Hely Képzési eseményén, vagy másik Kamara által szervezett, illetve bonyolított Képzési eseményen történő részvétel lehetősége az adott Kamarától, a Kamarák megállapodásától, vagy a Képzési Hely által alkalmazott feltételektől függ. Képzési eseményen történő részvétel esetén a Kötelezett jogosult arra, hogy a Képzési Helytől vagy a Képzési esemény szervezőjétől kreditpontigazolást kapjon, tehát a Képzési Hely köteles ezt neki kiadni. A Képzési Hely amellett, hogy a Képzési eseményen részt vevőnek kiadja a kreditpontigazolást, 15 napon belül az érintett Kamaránál is köteles bejelenteni a képzési eseményen résztvevők által megszerzett kreditpontokat.

8. Kötelező részvétel Képzési eseményen

A MÜK elnöksége konkrétan meghatározott tárgykörben előírhatja, hogy a Továbbképzésre Kötelezettek számára az ügyvédi tevékenység gyakorlásának módjától, formájától és jellegétől függetlenül hasznos Képzési Eseményen vegyen részt. A kötelező képzések ingyenesen és elektronikus formában vehetők igénybe.

9.  A Továbbképzési Kötelezettség teljesítése

A továbbképzési kötelezettségét az teljesíti, aki a továbbképzési időszak 5 éve alatt 80 kreditpontot gyűjt össze. Ez esetben évente 16 kreditpontot kell szerezni.

A következő naptári évre és a következő Továbbképzési Időszakra legfeljebb 16 kreditpont vihető át, illetve a Továbbképzési Időszak utolsó évében legfeljebb 32 kreditpont vehető nyilvántartásba.

10. Életkor alapú kedvezmény a továbbképzési kötelezettség teljesítése kapcsán

40 kreditponttal teljesítheti Továbbképzési Kötelezettségét az, aki a Továbbképzési Időszakban a 75. életévét betölti. Ez esetben évente 8 kreditpontot kell szerezni.

A következő naptári évre és a következő Továbbképzési Időszakra legfeljebb 8 kreditpont vihető át, illetve a Továbbképzési Időszak utolsó évében legfeljebb 16 kreditpont vehető nyilvántartásba.

11. Kreditpontok

A kreditpont a Továbbképzési Kötelezettség teljesítésének mérésére szolgál. Kreditpont csak nyilvántartásba vett Képzési eseményen történő részvétellel és az e pontban felsorolt egyéb szakmai, tudományos és oktatói tevékenységgel szerezhető. Kizárólag azon a Képzési eseményen szerezhető kreditpont, amelyet a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága nyilvántartásba vett és hozzá kreditpontot rendelt.

Az egyes kreditpontra jogosító tevékenységek és a hozzájuk rendelhető kreditpontok a következők

a) részvétel tanfolyamon vagy a jogtudományi, államtudományi, joggyakorlati, közigazgatási, illetve az ügyvédi tevékenység fejlesztésére alkalmas más szakmai eseményen vagy konferencián óránként 1 kreditpont, (a Szabályzat 5.1.1 pontja szerint tanfolyam: a jogtudományi, államtudományi, joggyakorlati, közigazgatási, jogi szakmai nyelvgyakorlatot, illetve az ügyvédi tevékenység gyakorlását egyébként segítő tanfolyam vagy tréning, ideértve ezek elektronikus formáit is - e-learning);

b) részvétel sikeres számonkéréssel záruló tanfolyamon, felsőoktatási intézményben jogi, államtudományi vagy közigazgatási képzésben óránként 2 kreditpont, (a részvételért óránként egy pont jár, ha a tanfolyam számonkéréssel zárul, de az nem lett sikeres, ez az e-learning-re is irányadó);

c) tanfolyamon, konferencián, jelöltképzésben, felsőoktatási intézményben jogi, államtudományi, közigazgatási oktatói, előadói tevékenység óránként 3 kreditpont,

d) jogi szakvizsgán vizsgabizottsági tagság vizsga alkalmanként 1 kreditpont,

e) legalább középfokú jogi szóbeli és írásbeli szakmai nyelvvizsga megszerzése 10 kreditpont,

f) jogtudományi, államtudományi, és közigazgatástudományi képzésben tudományos fokozatszerzéshez vagy doktori disszertációhoz kapcsolódóan végzett opponensi tevékenység 3 kreditpont,

g) papír alapú vagy elektronikus jogi szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag, lektorált tudományos vagy szakmai kiadványban, lektorált jogi szakmai internetes felületen szerzői jogi védelem alá eső szakmai publikáció írása, szerkesztése szerzői ívenként 10 kreditpont, ez azonban csak akkor jár, ha az írt, szerkesztett vagy lektorált publikáció terjedelme önállóan eléri az egy kreditponthoz szükséges terjedelmet;

h) papír alapú vagy elektronikus jogi tudományos szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag lektorálása szerzői ívenként 5 kreditpont, ez azonban csak akkor jár, ha az írt, szerkesztett vagy lektorált publikáció terjedelme önállóan eléri az egy kreditponthoz szükséges terjedelmet.

12. A 2019. szeptember 01. és 2019. december 31. között megtartott képzési eseményekre vonatkozó speciális szabályok

A továbbképzési szabályzat lehetővé teszi, hogy a Kötelezett már az első Továbbképzési Időszak kezdete előtt szerezhessen kreditpontokat. Erre akkor kerülhet sor, ha 2019. szeptember 1-ejétől december 31-ig olyan konferencián vagy tanfolyamon vesz részt, amelynek szervezője a területi kamara, vagy a MÜK vagy az ú.n. egyszerűsítetten akkreditálható szervezetek, tehát a Kamara vagy a MÜK által továbbképzés céljára alapított szervezetek, a Magyar Jogászegyletet vagy területi szervezetei, a magyarországi egyetem okleveles jogász szakképzettség megszerzését biztosító karai, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a továbbképzésre kötelezettet munkaviszony keretében foglalkoztató jogalany (Munkáltató). További feltétel, hogy az itt felsoroltak a MÜK Oktatási És Akkreditációs Bizottságánál (OAB) a tanfolyam vagy konferencia megkezdése előtt legalább 8 nappal jelentsék be annak tárgyát, helyszínét és időpontját, valamint legkésőbb 2020. február 29-ig kérjék, hogy őket az OAB egyszerűsített Akkreditációval Képzési Helyként, a megtartott tanfolyamot vagy konferenciát pedig kreditpontot érő Képzési eseményként vegye nyilvántartásba, és rendelje hozzá a Szabályzat szerint járó kreditpontot. A 2019-ben szerzett kreditpont csak a 2020-2024 közötti Továbbképzési Időszakra használható fel.

13. Korlátozások a kreditpontszerzésben

A Továbbképzési Időszak utolsó évében legfeljebb 32 - a Továbbképzési Időszakon belül 75. életévet betöltők esetében 16 - kreditpont számolható el kötelezettség-teljesítésként.

A MÜK által kötelezővé tett (és ezért ingyenes) Képzési eseményen megszerzendő kreditpontok aránya nem haladhatja meg a Kötelezettség teljesítéséhez szükséges kreditpontok negyedét (Szabályzat 2.9. pont).

14. Kedvezmények

A Kamara elnöksége - vagy a Kamarának az alapszabályában meghatározott más szerve - a Kötelezettet kérelmére megengedheti, hogy a Kötelezett több pontot is átvihessen a következő időszakra, ha a Kötelezett valószínűsíti, hogy az adott önhibáján kívül nem tudta megszerezni az időarányosan szükséges kreditpontot, és rendelkezik átvihető pontokkal (Szabályzat 2.11. pont)

Ha a Kötelezettet nem a Továbbképzési Kötelezettség elmulasztása miatt törölték a kamarai nyilvántartásból, vagy kamarai tagságát nem ezen okból szüntették meg, és a törlés vagy a megszüntetés véglegessé válásától számított két éven belül ismét nyilvántartásba veszik, azaz Kötelezetté válik, a törlés / megszüntetés idején folyó Továbbképzési Időszakában megszerzett kreditpontjait érvényesítheti az ismételt nyilvántartásba vétellel kezdődő Továbbképzési Időszakában. (Szabályzat 2.12. pont)

15. Mentességek a Továbbképzési Kötelezettség alól

A továbbképzési szabályzat bizonyos feltételek teljesítése esetén a képzésre kötelezetteket mentesíti a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól. A mentesítés kizárólag az adott 5 éves továbbképzési időszakra vonatkozik, és nem terjed ki a MÜK által kötelezőként meghatározott képzésekre.

Az adott továbbképzési időszakra vonatkozó kötelezettség teljesítésének kell tekinteni, azaz nem teljesítés miatt nem törölhető a nyilvántartásból az a kötelezett, aki az alábbi tevékenységek idején folyó Továbbképzési Időszakot követő 60 napon belül az OAB előtt igazolja, hogy

a) a folyó Továbbképzési Időszakban a jogtudomány, az államtudományok vagy a közigazgatástudomány területén tudományos fokozatot szerzett,

b) a folyó Továbbképzési Időszakban mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben szakjogászként oklevelet vagy más olyan oklevelet szerzett, amely alapján a Legum Magister vagy Master of Laws (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosult,

c) a folyó Továbbképzési Időszakban egyetem okleveles jogász szakképzettség megszerzését biztosító karán, akkreditált jogi vagy közigazgatási felnőttképzési intézményben, illetve Képzési Helyen négy tanulmányi félév átlagában legalább heti négy - legalább negyvenöt perces - tanóra oktatói tevékenységet végzett, vagy

d) a folyó Továbbképzési Időszakban legalább egymást követő két éven át teljesítette a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendelet, illetve az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet szerinti, felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére előírt továbbképzési kötelezettségének, és ezt a Továbbképzésre Kötelezett vagy Munkáltatója az OAB előtt a fent írt határidőben igazolja.

Az itt írt mentességi esetek nem mentesítik a Kötelezettet az alól, hogy a MÜK által az ügyvédi tevékenységet végző kamarai nyilvántartottak számára kötelezővé tett képzési eseményeken részt vegyenek.

További mentességi eset, ha a Kötelezett valószínűsíti, hogy önhibáján kívül nem volt képes teljesíteni Továbbképzési Kötelezettségét, és az őt nyilvántartó Kamara elnöksége - vagy a Kamarának az alapszabályában meghatározott más szerve - a Továbbképzési Időszakon belül előterjesztett kérelmére részben vagy egészben mentesíti őt a folyó Továbbképzési Időszakára vonatkozó Továbbképzési Kötelezettség alól. Ez az eset sem mentesít az alól, hogy a Kötelezett a MÜK által az ügyvédi tevékenységet végző kamarai nyilvántartottak számára kötelezővé tett képzési eseményeken részt vegyen. A Kamara Elnöksége vagy a mentesítésre jogosult szerve ez alól senkit sem mentesíthet. (Szabályzat 2.16.)

A Továbbképzési Kötelezettségét elmulasztó Kötelezett (a Mulasztó) a Kötelezettség teljesítése alól nem mentesíthető, a Mulasztó esetében nincs helye a Továbbképzési Időszak meghosszabbításának. (Szabályzat 6.5.pont)

16. Továbbképzési Kötelezettség szünetelés és felfüggesztés idején

A szünetelő és felfüggesztett ügyvédet és más Kötelezettet a szünetelés vagy felfüggesztés idejére Továbbképzési Kötelezettség nem terheli (Üttv. 55.§ (1) bek., 130.§ (6) bek; 180.§ (6) bek.).

A Szabályzat 2.6. pontja kimondja: „Az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének, illetve felfüggesztésének az időtartama a Továbbképzési Időszakba nem számít bele. Ha az ügyvédi tevékenység szüneteltetése, illetve felfüggesztése időszaka az öt évet meghaladja, az ügyvédi tevékenység folytatásának a napjával új Továbbképzési Időszak kezdődik.

Ha a szünetelés vagy felfüggesztés tartama az 5 évet meghaladta, a szüneteltetés / felfüggesztés kezdete előtt szerzett kreditpontokat nem lehet érvényesíteni (Szabályzat 2.6. pont).

17. A továbbképzési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei

A Mulasztót a Kamara az Üttv. 177.§ (1) bekezdés j) pontja alapján hivatalból, igazgatási jogkörben törli a tagi, illetve az egyéb kamarai nyilvántartásból. A törlésre az Üttv. és a ÁKR. szabályai az irányadók. A törlési határozat végső soron bíróság előtt is támadható. A törlést követően a Mulasztónak nincsenek többé továbbképzési kötelezettségei. Jogai a következők:

a)        alávetheti magát a Szabályzat hatályának;

b)        annak érdekében, hogy ismét taggá / nyilvántartottá váljon, teljesítse az Továbbképzési Kötelezettséget, megteheti az ehhez szükséges címzett nyilatkozatokat, az Üttv. és a Szabályzat nem korlátozza abban, hogy ezt bármelyik, tehát nem csak a törlést elrendelő Kamarához intézze (Üttv. 149.§ (7) bek.);

c)        a területi kamarák és semmilyen más Képzési Hely nem tagadhatja meg tőle a Képzési eseményen való részvétel jogát, bármelyik Kamara és bármelyik más Képzési Hely Képzési eseményén részt vehet és jogosult a kreditpontigazolásra, (a Képzési esemény a számára - másoktól eltérően - díjkötelessé tehető);

d)        abban a Továbbképzési Időszakban megszerzett kreditpontjait, melyben mulasztott, a kamarai tagsága megszűnésének, illetve a kamarai nyilvántartásból való törlésének az évében és az azt követő öt évben megszerzett kreditpontként érvényesítse;

e)        nem csak legfeljebb 16 (a 75. évet betöltők esetében 8) kreditpontot vihet át a következő évre, hanem minden azon felülit is;

f)         a folyó Továbbképzési Időszaknál rövidebb időn belül is megszerezheti a Szabályzat által elvárt kreditpontokat, és amint megszerezte, kérje az ismételt felvételét / nyilvántartásba vételét.

A Mulasztó esetében az alávetési nyilatkozat megtételének és a pótlásának nincs időbeli korlátja. Amennyiben a Mulasztó alávetette magát a Szabályzatnak, akkor is csak jogosult és nem köteles teljesíteni a Kötelezettségét, és ha nem teljesíti, ezért nem lehet felelősségre vonni. Igaz ez a MÜK által kötelezővé tett Képzési eseményeken való részvételre is.

Annak a Mulasztónak, aki alvette magát a Szabályzat hatályának, kötelező részt vennie a MÜK által kötelezővé tett Képzési eseményeken. Ezt a Kamara díjkötelessé teheti. (Szabályzat 2.7. és 6.6. pont).

18. A Továbbképzési Kötelezettség teljesítésének igazolása

A képzési hely, a képzési eseményt követő tizenöt napon belül, a képzési eseményen való részvételről és a részvételért járó kreditpontról igazolást ad a résztvevőnek, és ugyanezen időn belül valamennyi, az adott Kamaránál nyilvántartott résztvevő kreditpontját közli a Kamarával elektronikus úton. (Szabályzat 5.5.1.- 5.5.2. pont).

A Kötelezett a tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül köteles bejelenteni az őt nyilvántartó Kamaránál, ha a Képzési Hely a részvétele ellenére nem adott részvételi, illetve kreditpont-igazolást, vagy az valótlan adatot tartalmaz. (Szabályzat 6/A.10. pont).

19. Kreditpont nyilvántartása

A Képzési Hely éves bontásban, Kötelezettenként és Kamaránként csoportosítva, az akkreditációs Határozat szerinti időn át köteles nyilvántartani a kiadott kreditpont-igazolásokat és a kreditpontokat. Az OAB az adat és iratőrzési kötelezettséget az akkreditációs Határozatban 10 évre írja elő a Képzési Hely számára. Saját kreditpontjai elsődleges nyilvántartója maga a Kötelezett. A Kötelezett a Kamara felhívására a Továbbképzési Időszak alatt és azt követő 5 éven át köteles igazolni

a)      a megszerzett kreditpontjait,

b)      a Kötelezettség teljes vagy időarányos teljesítését

c)      azokat a körülményeket, amelyek a Kötelezettség alóli mentességét eredményezték (Szabályzat 2.13; 2.14. pont).

Az igazolási kötelezettség egyben adat (irat) megőrzési kötelezettség is, tehát a Kötelezettnek a Továbbképzés során kapott kreditpont-igazolásokat és valamennyi, a Továbbképzési Kötelezettség teljesítésével és a mentességi okokkal kapcsolatos iratait és adatait legalább 5 évig, lényegében tehát a következő Továbbképzési Időszak végéig meg kell őriznie.

A Kötelezett Képzési Hely által a Kamaránál bejelentett kreditpontjait a Kamara tartja nyilván. (Szabályzat 3.14. pont). A Kamara minden év április 30-ig igazolást ad a Kötelezettnek az előző évben nyilvántartásba vett kreditpontokról (Szabályzat 3.15. pont) Az a Kötelezett (ideértve a Mulasztót is) aki már nyilvántartott Képzési eseményen vett részt, az OAB-nál sem a részvételt sem a kreditpontot nem jelent be, és ha a Kamara nyilvántartása és a saját nyilvántartása eltérő, az egyeztetést a Kötelezett és a Kamara folytatja le. Az egyeztetés eredményéről a Kamara tájékoztatja az OAB-ot. A Kötelezett azt is a Kamaránál jelenti be, ha a Képzési Hely nem adott részvételi, illetve kreditpont-igazolást, vagy az valótlan adatot tartalmaz. (Szabályzat 6/A.10. pont).

20. Iratminták

Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága