Turizmus és utazásjogi szakirányú továbbképzés

Tisztelt Ügyvéd és Kamarai jogtanácsos Kartárs, Kartársnő!

Mint ahogyan az ön előtt is bizonyára ismert, az Európai Unió célja a turizmus, azon belül is a szervezett utazás és a hozzá kapcsolódó turisztikai szolgáltatók, szolgáltatások közösségen belüli egységes jogi szabályozásának megvalósítása. Az új jogszabályok alapvetően nem a régiek módosításai, hanem a turizmusban bekövetkezett változásokat követő, azokat a jog oldaláról rendező, a jelenleg hatályos jogszabályoktól alapvetően eltérő jogfilozófia alapján megalkotott uniós jogszabályok. Az utazási csomagokról és utazási szolgáltatásegyüttesekről szóló 2015/2302/EU irányelv szerinti tagállami jogszabályokat a tagállamok - így hazánk is - 2018. július 1-től alkalmazni kötelesek. Az irányelv nemcsak új utazási fogalmakat vezet be, de új alapokra helyezi az utazásszervezők és utazásközvetítők tevékenységét és felelősségét is. A légi utaztatás új jogi szabályozása, az új Polgári Törvénykönyv szintén javarészt teljesen új jogi koncepció alapján szabályozza a polgári jogviszonyokat, így az új szabályok jelentős mértékben átalakítják az utazásszervezők és utazók, illetve utazásközvetítők jogi kapcsolatát, felelősségrendszerét is. 2018. január 1-én lépett hatályba az új polgári perrendtartás is, amely szintén teljesen új alapokra helyezte többek között az utazók peres, illetve peren kívüli igényérvényesítésének szabályait. Végül - de nem utolsó sorban - a nemzetközi turizmust érintő módosításokat készít elő a Turizmus Világszervezete (UNWTO) is, amely közvetett hatással bírnak nem csak az utazókra, hanem a jogalkotókra és turisztikai szolgáltatókra is. Mindezek a példálózó jelleggel kiemelt, nagy horderejű jogi változások az eddigiektől gyökeresen eltérő gondolkodást, jogalkalmazást, konfliktuskezelést és megelőzést kívánnak a turizmus valamennyi szereplőjétől.

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán 2018 szeptemberében induló, Magyarországon egyedülálló Turizmus- és utazásjogi szakirányú továbbképzési szakunk célja mindezek alapján, hogy a turizmus állami, önkormányzati és szakmai intézményrendszerét, a szereplők tevékenységeit, együttműködésük szükségességét és lehetőségeit, valamint a vonatkozó előírásokat ismerő olyan szakembereket képezünk, akik az elsajátított ismereteik birtokában képesek a jogi konfliktushelyzetek felismerésére, megelőzésére illetve megoldására. Olyan kifejezetten gyakorlatorientált ismeretek átadására törekszünk, amelyek a turisztikai szolgáltatók mellett a turizmus szabályalkotó, irányító és jogalkalmazó szintjén, valamint a fogyasztóvédelem területén szükségesek.

Tekintettel arra, hogy a jogügyletek száma az utazások területén is egyre nő, szükség van olyan ügyvéd kollégákra, akik minél szakszerűbben, a turizmus szakma sajátosságait is ismerve képesek az érintett vállalkozások és természetesen az utazók számára is hatékony segítséget nyújtani.

További információkat a Honlapon (https://gtk.szie.hu/kepzesek/turizmus-utazasjog-szak)  lehet megtekinteni.